Projekti

Regionalni izveštaj o ljudskim pravima 2007 (BHRN)

Donator: Neighborhood Programme of the Danish Ministry of Foreign Affairs

Trajanje projekta: januar – maj 2008

Regionalni izveštaj o ljudskim pravima za 2007. godinu je treći ovakav izveštaj izrađen u saranji sa organizacijama iz regiona članicama Balkanske mreže za ljudska prava. Autori svih tekstova u ovom izveštaju su aktivni saradnici nevladinih organizacija koji dugi niz godina prate stanje ljudskih prava u svojim zemljama. Izveštaj sadrži poglavlja o stanju ljudskih prava u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Bugarskoj, Makedoniji, Crnoj Gori i Srbiji. (više…)

Ljudska prava u Srbiji 2008

Donor: Ambasada Švajcarske u Beogradu  

Trajanje projekta: januar – decembar 2008

Izdavanjem godišnjeg Izveštaja o stanju ljudskih prava za 2008. godinu Beogradski centar je ušao u drugu dekadu  aktivnosti koje redovno obavlja – praćenje rada državnih organa, zakonodavstva i prakse u pogledu primene standarda ljudskih prava. Cilj ovog projekta koji Centar godinama realizuje je da prezentuje domaćoj i stranoj javnosti istraživanje o stanju ljudskih prava. (više…)

Monitoring rada sudova i drugih državnih organa – inicijative za unapređenje zakonodavstva i prakse

Donator: Institut za održive zajednice/Institute for Sustainable Communities (ISC)  

Trajanje projekta: mart 2008 – mart 2009

Projekat je implementiran u četiri stadijuma u periodu od marta 2008. do marta 2009. Prva dva stadijuma bila su posvećena praćenju rada sudova i drugih državnih organa u oblastima zabrane diskriminacije, nasilja u porodici, borbi protiv organizovanog kriminala i suđenjima za ratne zločine, koje je Beogradski centar započeo još 2006. godine . U sledeće dve faze projekta radna grupa dugogodišnjih eksperata, je na osnovu rezultata monitoringa koji su vršili saradnici Centra u oblastima zabrane diskriminacije, nasilja u porodici, borbi protiv organizovanog kriminala i suđenjima za ratne zločine izradila četiri izveštaja. (više…)

Ljudska prava u Srbiji 2007

Donator: Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS), Nemačka ambasada u Beogradu

Trajanje projekta: januar – decembar 2007

Ovaj godišnji izveštaj o stanju ljudskih prava je deseti po redu koje Beogradski centar za ljudska prava već čitavu deceniju objavljuje kao jedini sintetički i sveobuhvatan izveštaj o stanju ljudskih prava u zemlji, čija je svrha da se prikažu i ocene ustavna i zakonska rešenja u oblasti ljudskih prava. Analiza domaćeg zakonodavstva svodi se na istraživanje koliko je ono i u kojoj meri usaglašeno sa standardima iz dva najvažnija univerzalna međunarodna ugovora usvojena u Ujedinjenim nacijama i ratifikovana od strane naše države – Pakta o građanskim i političkim pravima i Pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima, kao i s Evropskom konvencijom o ljudskim pravima. (više…)

Ljudska prava i biznis

Donator: ADI Sarajevo

Trajanje projekta: januar – juni 2007

Beogradski centar za ljudska prava je u okviru projekta proizveo dokument u kome se prikazuje razvoj i mogućnosti saradnje između nevladinih organizacija i privrede i biznisa. Ova analiza je sačinjena uz podršku i stručnu pomoć Danskog instituta za ljudska prava (Danish Institute for Human Rights – DIHR). Više o Human Rights and Business programu Danskog instituta za ljudska prava možete saznati na sajtu www.humanrightsbusiness.org. (više…)

Ljudska prava za budućnost

Donator: Olof Palmes Internationella Centrum

Trajanje projekta: januar – decembar 2007

Grupa polaznika Škole ljudskih prava predložila je da se u 2007. godini iskoristi znanje koje su stekli  na Školi i da im se pruži prilika da ga prenesu na druge. To je bio razlog da se projekat osmisli tako da uključi srednjoškolce u obrazovne aktivnosti Centra u nameri da se kroz organizovanje seminara o ljudskim pravima u nekoliko škola u Srbiji mladi obaveste o ideji ljudskih prava i da im se pruži podsticaj da aktivnije učestvuju u životu lokalnih zajednica. (više…)