Projekti

Žene i radno pravo u Srbiji

Donator: UNIFEM

Trajanje projekta: avgust 2008 – februar 2009

Položaj žena u Srbiji i radno pravo koje treba da omogući ravnopravnost žena i da ih zaštiti od potencijalnih kršenja radnih prava je tema kojom se po mišljenju Beogradskog centra za ljudska prava nije dovoljno bavilo i to je bio osnovni razlog da Centar da doprinos radu mnogih nevladinih organizacija, reprezentativnih sindikata i državnih institucija koje se bave zaštitom radnih prava žena. Centar je takođe uočio da i pored čestih kršenja radnih prava žena ove pojave nisu praćene adekvatnim reakcijama pred sudovima u Srbiji i u javnosti uopšte. (više…)

EU online

Donator: Ambasada Velike Britanije u Beogradu/British Embassy Belgrade

Trajanje projekta: juli – septembar 2008

Uočavajući da je znanje o Evropskoj uniji, njenoj istoriji, ciljevima, organima, procesima integracije u EU i aktivnostima koje preduzima veoma oskudno, Beogradski centar je na svoju web stranicu postavio novu sekciju Evropska unija u 800 reči.  Verujemo da će na ovaj način ideje Evropske unije postati bliže širokoj javnosti, posebno mlađoj generaciji koja koristi internet. (više…)

Ljudska prava kao način uključivanja mladih u društvena pitanja

Donator: Olof Palmes Internationella Centrum

Trajanje projekta: januar – decembar 2008

U periodu januar – juli 2008. godine realizovan je prvi deo projekta. Cilj aktivnosti u ovoj fazi bio je da se kroz seminare organizovane u srednjim školama omogući srednjoškolcima da steknu znanja iz oblasti ljudskih prava. Seminari su održani u Valjevu, Somboru i Novom Sadu i na njima je učestvovalo oko 150 srednjoškolaca. Pored ljudskih prava seminari su obuhvatili i predavanja na temu vladavine prava, zabrane mučenja, zabrane diskriminacije, prava na obrazovanje, prava na zdravu životnu sredinu, slobode veroispovesti, slobode izražavanja i govor mržnje. (više…)

Regionalni izveštaj o ljudskim pravima 2007 (BHRN)

Donator: Neighborhood Programme of the Danish Ministry of Foreign Affairs

Trajanje projekta: januar – maj 2008

Regionalni izveštaj o ljudskim pravima za 2007. godinu je treći ovakav izveštaj izrađen u saranji sa organizacijama iz regiona članicama Balkanske mreže za ljudska prava. Autori svih tekstova u ovom izveštaju su aktivni saradnici nevladinih organizacija koji dugi niz godina prate stanje ljudskih prava u svojim zemljama. Izveštaj sadrži poglavlja o stanju ljudskih prava u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Bugarskoj, Makedoniji, Crnoj Gori i Srbiji. (više…)

Ljudska prava u Srbiji 2008

Donor: Ambasada Švajcarske u Beogradu  

Trajanje projekta: januar – decembar 2008

Izdavanjem godišnjeg Izveštaja o stanju ljudskih prava za 2008. godinu Beogradski centar je ušao u drugu dekadu  aktivnosti koje redovno obavlja – praćenje rada državnih organa, zakonodavstva i prakse u pogledu primene standarda ljudskih prava. Cilj ovog projekta koji Centar godinama realizuje je da prezentuje domaćoj i stranoj javnosti istraživanje o stanju ljudskih prava. (više…)

Monitoring rada sudova i drugih državnih organa – inicijative za unapređenje zakonodavstva i prakse

Donator: Institut za održive zajednice/Institute for Sustainable Communities (ISC)  

Trajanje projekta: mart 2008 – mart 2009

Projekat je implementiran u četiri stadijuma u periodu od marta 2008. do marta 2009. Prva dva stadijuma bila su posvećena praćenju rada sudova i drugih državnih organa u oblastima zabrane diskriminacije, nasilja u porodici, borbi protiv organizovanog kriminala i suđenjima za ratne zločine, koje je Beogradski centar započeo još 2006. godine . U sledeće dve faze projekta radna grupa dugogodišnjih eksperata, je na osnovu rezultata monitoringa koji su vršili saradnici Centra u oblastima zabrane diskriminacije, nasilja u porodici, borbi protiv organizovanog kriminala i suđenjima za ratne zločine izradila četiri izveštaja. (više…)