Projekti

Regionalni izveštaj o ljudskim pravima 2006 (BHRN)

Donator: Neighbourhood Programme, Ministarstvo spoljnih poslova Danske/ Neighbourhood Programme of the Danish Ministry of Foreign Affairs

Trajanje projekta: januar – maj 2007

Autori izveštaja o stanju ljudskih prava u svakoj zemlji na području Balkana u drugom izdanju Regionalnog izveštaja analizirali su najvažnije zakonodavstvo i praksu za koje su smatrali da je posebno važna za stanje u zemlji. Posebno se obratila pažnja na one zakone koji nisu usklađeni sa međunarodnim standardima i tako stvaraju nepovoljne uslove za uživanje garantovanih ljudskih prava. (više…)

Dodatna obuka pravnika iz regiona Jugoistočne Evrope (bivše SFRJ)

Donator: Norveška narodna pomoć / Norwegian People’s Aid (NPA)   

Trajanje projekta: September 2007 – August 2008

Ovaj projekat je počeo da se realizuje 2002. i nastavio se do 2008. godine. Cilj projekta je bio da se omogući dopunska obuka sudija, tužilaca i pravnika zaposlenih u državnim organima u državama nastalim raspadom bivše Jugoslavije. Uočeno je da pravni sistemi ovih država imaju zajedničko nasleđe i da su opterećeni sličnim slabostima i problemima pa je organizacija seminara na kojima učestvuju pripadnici pravosudne struke iz ovih država takođe bila prilika da se razmene iskustva u prevazilaženju problema prouzrokovanih dugogodišnjim izbegavanjem da se zakonodavsvo i praksa usaglase sa međunarodnim standardima. (više…)

Čuvari prava

Donator: Dansko ministarstvo za spoljne poslove

Trajanje projekta: novembar 2006 – jun 2007 

Ovaj projekat je ostvario regionalni uticaj zahvaljujući činjenici da je bio implementiran kroz Balkansku mrežu za ljudska prava (BHRN). Prva faza projekta uključivala je aktivnosti kao što su (više…)

EU Login – Pridružimo se

Donator: Ambasada Kraljevine Danske u Beogradu, Ambasada Kraljevine Holandije u Beogradu i Ambasada Kraljevine Norveške u Beogradu

Trajanje projekta: januar – oktobar 2006

Projekat “Pridružimo se Evropskoj Uniji” počeo je da se realizuje u 2005. godini ali je zbog svoje važnosti nastavio da se sprovodi i u 2006. godini. Osnovni cilj projekta bio je doprinos razumevanju i prihvatanju Evropske Unije i procesa EU integracija od strane učenika srednjih škola i uvećanje njihovog znanja o Evropskoj Uniji, njenoj istoriji, institucijama, vrednostima, pravu, kulturi, saradnji u oblasti ekonomije, politike, obrazovanja itd. Projekat je trajao dvanaest meseci i sastojao se od pisanja relevantnog obrazovnog materijala i organizovanja seminara i radionica. (više…)

Monitoring i izveštavanje o aktivnostima pravnih institucija u Srbiji u oblastima organizovanog kriminala, ratnih zločina, diskriminacije i nasilja u porodici

Donator: Kanadska Agencija za međunarodni razvoj (Canadian International Development Agency – CIDA)

Trajanje projekta: novembar 2006 – mart 2008

Beogradski centar za ljudska prava je tokom 2007. godine vršio kontinuirani monitoring rada pravosudnih i drugih državnih organa u četiri veoma važne oblasti: zabrana diskriminacije, organizovani kriminal, ratni zločini i nasilje u porodici. (više…)

Prevod i objavljivanje knjige Philip Leach: Taking a case to the European Court of Human Rights, 2. izdanje

Donator: Organizacija za evropsku bezbednost I saradnju/Organisation for Security and Cooperation in Europe (OSCE)
Trajanje projekta: oktobar 2006 – avgust 2007

Beogradski centar je smatrao da je knjiga Filipa Liča u kojoj se on bavi praksom Evropskog suda za ljudska prava veoma važan vodič prvenstveno za advokate ali i za sudije, tužioce i celu pravnički struku jer se on u svojoj knizi bavi konkretnim slučajevima i ukazuje na standarde koje Evropski sud u svojim presudama primenjuje. Prevod ove knjige omogućio je da veći broj pravnika koji ne mogu da čitaju literaturu na stranim jezicima bude upoznat sa evropskim standardima i da se tako obogati literatura na srpskom jeziku koja se bavi ovom temom.