Projekti

Prevod i objavljivanje knjige: Gari Simpson, “Velike sile i odmetničke države: neravnopravni suvereni u međunarodnom pravnom poretku”

Donator:  Ambasada Velike Britanije u Beogradu

Trajanje projekta: juni – decembar 2006

Objavljivanjem knjige profesora Simpsona Beogradski centar za ljudska prava nameravao je da doprinese razumnijem i teoretski utemeljenijem shvatanju odnosa međunarodne zajednice i Srbije. Dr Ivan Janković, advokat iz Beograda, preveo je bez naknade knjigu profesora Simpsona. (više…)

Objavljivanje publikacije “Ne smetajte uživam u svojim pravima i slobodama”

Donator: Kancelarija visokog predstavnika za ljudska prava u Beogradu

Trajanje projekta: septembar 2006 – oktobar 2007

Knjiga “Ne smetajte uživam u svojim pravima i slobodama” u potpunosti je primerena potrebama, znanju i shvatanjima učenika srednjih škola. Knjiga sadrži osnovne koncepte ljudskih prava, njihovu primenu i sistem zaštite doprinoseći razumevanju i prihvatanju tolerancije i ostalih univerzalnih vrednosti. Takođe, ova publikcija je svakako doprinela uvećanju znanja u navedenoj oblasti, motivaciji za razumevanje pravnih sistema i međunarodnih organizacija kao i stimulisanju kritičkog i nezavisnog mišljenja. (više…)

Monitoring procesa približavanja Srbije Evropskoj uniji

Donator: Fond za otvoreno društvo
Trajanje projekta: januar – decembar 2006

Aktivnosti Fonda za otvoreno društvo su u periodu od 2003. do 2005. godine, znači i pre realizacije ovog projekta, bile usmerene na pripremu države i jačanje kapaciteta državnih organa Republike Srbije za vođenje pregovora sa EU o zaključivanju Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Fond je podržavao je edukativne programe, učestvovao u izradi Strategije Republike Srbije za pristupanje EU i lobirao za bolji položaj Srbije u strukturama EU. (više…)

Svest i stavovi o nacionalnom sudovima za ratne zločine, MKSJ i ratnim zločinima na teritoriji bivše Jugoslavije

Donator: Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju(OEBS)

Trajanje projekta: oktobar 2006 – maj 2007

Cilj ovog projekta bio je da sazna stavove građana Srbije kako bi definisao najbolju strategiju za informativne kampanje nevladinog sektora, nacionalnih sudova za ratne zločine i međunarodnih organizacija prisutnih u ovoj oblasti, da utvrdi potencijalne teškoće, procenat građana koji ne žele da prihvate istinu i da istraži potencijal za promenu spornih stavova. Projektne aktivnosti tokom istraživanja uključivale su procenu napretka u oblasti suđenja za ratne zločine (MKSJ i nacionalnih sudova), političke situacije povodom predstojećih izbora i rizika i pretpostavki koje mogu imati uticaja na svest i stavove građana Srbije povodom suđenja za ratne zločine i njihovog uticaja na javnost. (više…)

Dodatna obuka pravnika iz regiona Jugoistočne Evrope (bivše SFRJ)

Donator: Norveška narodna pomoć

Trajanje projekta: jun 2006 – maj 2007

Ovaj regionalni projekat realizovao se od 2002. do 2008. godine. Cilj projekta je bio da unapredi i obezbedi efikasniju obuku u oblasti ljudskih prava članova pravne profesije (pravnici iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Crne Gore i Makedonije, vladini zvaničnici zaduženi za reformu pravosuđa u državama nastalim na teritoriji bivše Jugoslavije kao i aktivisti u nevladinim organizacijama). (više…)

Sigurnost ljudi u regionu Zapadnog Balkana: uticaj međunarodnog terorizma i kriminalnih organizacija na mirovni proces u regionu (HUMSEC)

Donator: Evropska komisija, Brisel

Trajanje projekta: maj 2006 – april 2009

Osnovna svrha projekta je da doprinese boljem razumevanju veze između međunarodnih terorističkih grupa i kriminalnih organizacija na Zapadnom Balkanu i njihov negativni uticaj na izgradnju mira u ovom regionu. Projekat je doprineo stvaranju mreže Evropskih istraživača koja ima za cilj: da mapira i integriše Evropske istraživačke kapacitete o uticaju međunarodnih terorističkih grupa i kriminalnih organizacija na mirovni proces u regionu Zapadnog Balkana, da razvije zajedničku metodologiju sakupljanja činjenica i statističkih podataka, da promoviše inter-disciplinarni naučni dijalog među ekspertima na polju terorizma, kriminologije, studija bezbednosti, mirovnih studija i ljudskih prava, da razmenjuje iskustva i različite predloge za pravne i institucionalne reforme i da koordiniše i objavljuje rezultate istraživanja u kontaktu sa mladim stručnjacima, predstavnicima građanskog društva i među kreatorima državne politike. (više…)