Projekti

Prevencija kroz dokumentaciju – Istanbulski protokol

Donator: Evropska komisija/European Commission

Trajanje projekta: januar 2006 – decembar 2009

Istanbulski protokol (Priručnik o efikasnom istraživanju i dokumentovanju mučenja i drugog svirepog, nečovečnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja) je prvi međunarodni priručnik koji sadrži smernice za stručnjake iz oblasti prava i medicine čiji je osnovni cilj utvrđivanje mučenja, adekvatno istraživanje, kažnjavanje počinalaca i izveštavanje nadležnih tela. (više…)

Ljudska prava za budućnost

Donator: Olof Palmes Internationella Centrum

Trajanje projekta: januar – decembar 2007

Grupa polaznika Škole ljudskih prava predložila je da se u 2007. godini iskoristi znanje koje su stekli  na Školi i da im se pruži prilika da ga prenesu na druge. To je bio razlog da se projekat osmisli tako da uključi srednjoškolce u obrazovne aktivnosti Centra u nameri da se kroz organizovanje seminara o ljudskim pravima u nekoliko škola u Srbiji mladi obaveste o ideji ljudskih prava i da im se pruži podsticaj da aktivnije učestvuju u životu lokalnih zajednica. (više…)

Ka punoj implementaciji Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja

Donator: Američka advokatska komora

Trajanje projekta: jun 2006 – mart 2007

Beogradski centar za ljudska prava je 2004. godine postao član Koalicije nevladinih organizacija za slobodan pristup informacijama u Srbiji, koja je osnovana zahvaljujući podršci Fonda za otvoreno društvo u Beogradu. Članovi Koalicije su takođe Centar za antiratnu akciju, Centar za unapređivanje pravnih studija, Građanske inicijactive, Komitet pravnika za ljudska prava i Treansparency international u Srbiji. (više…)

Prevod i objavljivanje knjige: Gari Simpson, “Velike sile i odmetničke države: neravnopravni suvereni u međunarodnom pravnom poretku”

Donator:  Ambasada Velike Britanije u Beogradu

Trajanje projekta: juni – decembar 2006

Objavljivanjem knjige profesora Simpsona Beogradski centar za ljudska prava nameravao je da doprinese razumnijem i teoretski utemeljenijem shvatanju odnosa međunarodne zajednice i Srbije. Dr Ivan Janković, advokat iz Beograda, preveo je bez naknade knjigu profesora Simpsona. (više…)

Objavljivanje publikacije “Ne smetajte uživam u svojim pravima i slobodama”

Donator: Kancelarija visokog predstavnika za ljudska prava u Beogradu

Trajanje projekta: septembar 2006 – oktobar 2007

Knjiga “Ne smetajte uživam u svojim pravima i slobodama” u potpunosti je primerena potrebama, znanju i shvatanjima učenika srednjih škola. Knjiga sadrži osnovne koncepte ljudskih prava, njihovu primenu i sistem zaštite doprinoseći razumevanju i prihvatanju tolerancije i ostalih univerzalnih vrednosti. Takođe, ova publikcija je svakako doprinela uvećanju znanja u navedenoj oblasti, motivaciji za razumevanje pravnih sistema i međunarodnih organizacija kao i stimulisanju kritičkog i nezavisnog mišljenja. (više…)

Monitoring procesa približavanja Srbije Evropskoj uniji

Donator: Fond za otvoreno društvo
Trajanje projekta: januar – decembar 2006

Aktivnosti Fonda za otvoreno društvo su u periodu od 2003. do 2005. godine, znači i pre realizacije ovog projekta, bile usmerene na pripremu države i jačanje kapaciteta državnih organa Republike Srbije za vođenje pregovora sa EU o zaključivanju Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Fond je podržavao je edukativne programe, učestvovao u izradi Strategije Republike Srbije za pristupanje EU i lobirao za bolji položaj Srbije u strukturama EU. (više…)