Projekti

Zaštita tražilaca azila u Republici Hrvatskoj i regionu

Donator: Evropska komisija, Brisel

Trajanje projekta: januar 2006 – decembar 2008

Hrvatski pravni centar je bio nosilac ovog projekta koji je težio da osnaži zaštitu prava azilanata u Hrvatskoj i regionu (Bosna i Hercegovina, Srbija i Crna Gora) kroz razvijanje sistema azila usklađenog sa međunarodnim standardima. Ciljne grupe su bile: azilanti, organizacije i institucije koje se bave pitanjima azila, mladi i nevladine organizacije. (više…)

Ljudska i manjinska prava u životnom ciklusu etničkih sukoba (MIRICO)

Donator: Evropska komisija, Brisel

Trajanje projekta: maj 2006-april 2009 

Ovaj projekat finasiran je od strane Evropske komisije i tokom trogodišnjeg vremenskog perioda (2006-2009) bavio se temom ljudskih prava i sukoba, osnovama ljudskih prava i njihovom primenom u oružanim sukobima i ratu, percepcijom ljudskih prava i njihovim kršenjem u konfliktima, odnosom između ljudskih i manjinskih prava kao i ljudskim pravima u evropskoj spoljnoj politici. Izveštaji i posebni nacionalni izveštaji napisani tokom projekta dostupni su naučnoj zajednici, donosiocima odluka i široj javnosti putem MIRICO web sajta posebno napravljenog u ovu svrhu. (više…)

Praksa Evropskog suda za ljudska prava po pitanju maloletničkog pravosuđa

Donator: Švedski Helsinški odbor

Trajanje projekta: juni 2006 – maj 2007

Zakon o maloletničkom pravosuđu stupio je na snagu 1. januara 2006. godine. U junu 2006. godine Državna zajednice Srbije i Crne Gore (nakon uspešnog referenduma o nezavisnosti u Crnog Gori) prestala je da postoji. Ova činjenica ipak nije uticala na navedeni zakon obzirom da je on obavezujući samo za Srbiju. (više…)

Ulaganje u budućnost ljudskih prava: Uvećanje kapaciteta mladih profesionalaca i studenata za trening i praktični rad u oblasti ljudskih prava

Donator: Olof Palmes Internationella Centrum

Trajanje projekta: Januar-Decembar 2006

Podrška koju je u 2006. godini Beogradski centar za ljudska prava dobio od međunarodnog centra Olaf Palme omogućila je da organizuje sledeće projektne aktivnosti: formiranje tri studijske grupe i obrazovanje njihovih članova u oblasti ljudskih prava, kreiranje novog web portala na Web stranici Centra, objavljivanje najboljih radova mladih autora u oblasti ljudskih prava i organizovanje Škole ljudskih prava. (više…)

Regionalni izveštaj o ljudskim pravima

Donator: Dansko ministarstvo spoljnih poslova

Trajanje projekta: januar 2005 – decembar 2005

Rezultata ovog projekat bio je sveobuhvatni izveštaj o ljudskim pravima sa detaljnim i informacijama o zakondavstvu, praksi i stavovim agrađana o poštovanju ljudkih prava u regionu Balkana. Izveštaj sadrži i preporuke za poboljšanje zakonodavstva i propusta koji su napravljeni u implementaciji standarda koji se odnose na ljudska prava. Pored toga Izveštaj sadrži i analizu nacionalnih zakonodavsatva u odnosu na međunarodne standarde. (više…)

Poreska reforma za ljudska prava

Donator: Dansko ministarstvo spoljnih poslova

Trajanje projekta: novembar 2005 – mart 2006

Beogradski centar za ljudska prava, Akcija za ljudska prava iz Podgorice i Hrvatski helsinški odbor za ljudska prava iz Zagreba su se, u drugoj polovini 2005. godine upustili u realizaciju projekta Poreska reforma za podršku NVO za unapređenje ljudskih prava, razvoj civilnog društva i demokratije. (više…)