Projekti

Svest i stavovi o nacionalnom sudovima za ratne zločine, MKSJ i ratnim zločinima na teritoriji bivše Jugoslavije

Donator: Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju(OEBS)

Trajanje projekta: oktobar 2006 – maj 2007

Cilj ovog projekta bio je da sazna stavove građana Srbije kako bi definisao najbolju strategiju za informativne kampanje nevladinog sektora, nacionalnih sudova za ratne zločine i međunarodnih organizacija prisutnih u ovoj oblasti, da utvrdi potencijalne teškoće, procenat građana koji ne žele da prihvate istinu i da istraži potencijal za promenu spornih stavova. Projektne aktivnosti tokom istraživanja uključivale su procenu napretka u oblasti suđenja za ratne zločine (MKSJ i nacionalnih sudova), političke situacije povodom predstojećih izbora i rizika i pretpostavki koje mogu imati uticaja na svest i stavove građana Srbije povodom suđenja za ratne zločine i njihovog uticaja na javnost. (više…)

Dodatna obuka pravnika iz regiona Jugoistočne Evrope (bivše SFRJ)

Donator: Norveška narodna pomoć

Trajanje projekta: jun 2006 – maj 2007

Ovaj regionalni projekat realizovao se od 2002. do 2008. godine. Cilj projekta je bio da unapredi i obezbedi efikasniju obuku u oblasti ljudskih prava članova pravne profesije (pravnici iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Crne Gore i Makedonije, vladini zvaničnici zaduženi za reformu pravosuđa u državama nastalim na teritoriji bivše Jugoslavije kao i aktivisti u nevladinim organizacijama). (više…)

Sigurnost ljudi u regionu Zapadnog Balkana: uticaj međunarodnog terorizma i kriminalnih organizacija na mirovni proces u regionu (HUMSEC)

Donator: Evropska komisija, Brisel

Trajanje projekta: maj 2006 – april 2009

Osnovna svrha projekta je da doprinese boljem razumevanju veze između međunarodnih terorističkih grupa i kriminalnih organizacija na Zapadnom Balkanu i njihov negativni uticaj na izgradnju mira u ovom regionu. Projekat je doprineo stvaranju mreže Evropskih istraživača koja ima za cilj: da mapira i integriše Evropske istraživačke kapacitete o uticaju međunarodnih terorističkih grupa i kriminalnih organizacija na mirovni proces u regionu Zapadnog Balkana, da razvije zajedničku metodologiju sakupljanja činjenica i statističkih podataka, da promoviše inter-disciplinarni naučni dijalog među ekspertima na polju terorizma, kriminologije, studija bezbednosti, mirovnih studija i ljudskih prava, da razmenjuje iskustva i različite predloge za pravne i institucionalne reforme i da koordiniše i objavljuje rezultate istraživanja u kontaktu sa mladim stručnjacima, predstavnicima građanskog društva i među kreatorima državne politike. (više…)

Zaštita tražilaca azila u Republici Hrvatskoj i regionu

Donator: Evropska komisija, Brisel

Trajanje projekta: januar 2006 – decembar 2008

Hrvatski pravni centar je bio nosilac ovog projekta koji je težio da osnaži zaštitu prava azilanata u Hrvatskoj i regionu (Bosna i Hercegovina, Srbija i Crna Gora) kroz razvijanje sistema azila usklađenog sa međunarodnim standardima. Ciljne grupe su bile: azilanti, organizacije i institucije koje se bave pitanjima azila, mladi i nevladine organizacije. (više…)

Ljudska i manjinska prava u životnom ciklusu etničkih sukoba (MIRICO)

Donator: Evropska komisija, Brisel

Trajanje projekta: maj 2006-april 2009 

Ovaj projekat finasiran je od strane Evropske komisije i tokom trogodišnjeg vremenskog perioda (2006-2009) bavio se temom ljudskih prava i sukoba, osnovama ljudskih prava i njihovom primenom u oružanim sukobima i ratu, percepcijom ljudskih prava i njihovim kršenjem u konfliktima, odnosom između ljudskih i manjinskih prava kao i ljudskim pravima u evropskoj spoljnoj politici. Izveštaji i posebni nacionalni izveštaji napisani tokom projekta dostupni su naučnoj zajednici, donosiocima odluka i široj javnosti putem MIRICO web sajta posebno napravljenog u ovu svrhu. (više…)

Praksa Evropskog suda za ljudska prava po pitanju maloletničkog pravosuđa

Donator: Švedski Helsinški odbor

Trajanje projekta: juni 2006 – maj 2007

Zakon o maloletničkom pravosuđu stupio je na snagu 1. januara 2006. godine. U junu 2006. godine Državna zajednice Srbije i Crne Gore (nakon uspešnog referenduma o nezavisnosti u Crnog Gori) prestala je da postoji. Ova činjenica ipak nije uticala na navedeni zakon obzirom da je on obavezujući samo za Srbiju. (više…)