Projekti

Seminari i radionice o ljudskim pravima u srednjim školama u Srbiji

Donator: Katolički komitet protiv gladi i za razvoj/Comité Catholique contre la Faim et pour le developpement  – CCFD

Trajanje projekta: januar – decembar 2005

Ciljna grupa ovog projekat bili su srednjoškolci koji u školi uče  francuski jezik. Projekat je uključio preko 100 srednjoškolaca i desetak profesora francuskog jezika i građanskog vaspitanja. Održana su četiri seminara na kojima je učestvovalo oko 30 učnika srednjih škola. Program seminara su činila predavanja o istoriji, razvoju i konceptu ljudskih prava. (više…)

Jačanje obrazovanja u oblasti ljudskih prava među mladim profesionalcima i studentima kroz praksu i treninge

Donator : Olof Palme Center

Trajanje projekta: januar – decembar 2005

Beogradski centar za ljudska prava je u okviru ovog projekta organizovao nekoliko aktivnosti: godišnju Školu ljudskih prava za buduće predavače od 12 do 21 oktobra; pet seminara za učesnike predhodne Škole ljudskih prava za buduće predavače ( 25-27 aprila, 28-30 aprila, 6-8 maja, 9-11 maja i 16-18 maja ) ; i izdavanje zbirke tekstova Novi talas, zbirke najboljih tekstova učesnika predhodne i ove Škole ljudskih prava za buduće predavače. (više…)

Dodatna obuka pravnika iz regiona Jugoistočne Evrope (bivše SFRJ)

Donator: Norveška narodna pomoć / Norwegian people Ais

Trajanje projekta: april 2005- april 2006

Projekat je počeo još 2002. godine kao dugoročni projekat obuke pravnika iz država bivše Jugoslavije, a pored obuke ima za cilj i razmenu iskustava i unapređenje saradnje pravnika iz celog regiona koja je zbog ratova na prostorima bivše Jugoslavije dugo bila prekinuta. U sprovođenju ovog projekta pored Beogradskog centra za ljudska prava učestvuju Hrvatski helsinški komitet za ljudska prava, Centar za ljudska prava iz Sarajeva, Akcija za ljudska prava iz Crne Gore i FORUM – Centar za Strateško istraživanje i dokumentaciju. (više…)

Zbirka odluka o ljudskim pravima III – Presude Evropskog suda za ljudska prava o zabrani disktiminacije

Donator: Švedski Helsinški komitet/Swedish Helsinki Committee

Trajanje projekta: jun 2005 – januar 2006

Beogradski centar za ljudska prava je objavio zbirku presuda Evropskog suda o zabrani diskriminaciji, treću po redu u biblioteci Dokumenta. Ideja da se prevedu važne presude Evropskog suda za ljudska prava koje se odnose na diskriminaciju pojavila se zbog toga što smatramo da u domaćoj sudskoj praksi ima veoma mali broj slučajeva u kojima se sudovi bave diskriminacijom jer nema dovoljno interesa u društvu da se ove pojave sankcionišu a ni svesti žrtava diskriminacije o tome da mogu da pokrenu postupke u kojima bi tražili naknadu za povredu nekog prava i diskriminatorskog postupka nekog državnog organa. (više…)

Trening seminar o standardima Saveta Evrope o ljudskim pravima

Donator: Savet Evrope

Trajenja projekta : jun 2005

Beogradski centar je organizovao dvodnevni seminar za advokate o standardima Saveta Evrope o ljudskim pravima. Učesnici su bili iz raličitih gradova u Srbiji. Osnovni cilj seminara bio je da učesnicima predoče osnovni principe i koncept Evropske konvencije, Evropskog suda za ljudska prava i Saveta Evrope; da uporedi osnovne proncipe Konvencije i odluke Suda sa domaćom legislativom i praksom kao i da se učesnici upoznaju sa primenom evropskih standarda pred domaćim sudovima. (više…)

EU Login

Donator: European Agency for Reconstruction, Open Society Fond

Trajanje projekta: maj 2005 – februar 2006

Ovaj projekat je za cilj imao širenje znanja o Evropskoj uniji i procesima integracija u ovu regionlanu međunarodnu organizaciju među srednjoškolcima. Predavanja na seminarima obuhvatala su istoriju Evropske unije i evropskih integracija, kulturne razlike i negovanje kulturnog identiteta zemalja članica, ekonomska i politička saradnja i obrazovanje. (više…)