Projekti

Ulaganje u budućnost ljudskih prava: Uvećanje kapaciteta mladih profesionalaca i studenata za trening i praktični rad u oblasti ljudskih prava

Donator: Olof Palmes Internationella Centrum

Trajanje projekta: Januar-Decembar 2006

Podrška koju je u 2006. godini Beogradski centar za ljudska prava dobio od međunarodnog centra Olaf Palme omogućila je da organizuje sledeće projektne aktivnosti: formiranje tri studijske grupe i obrazovanje njihovih članova u oblasti ljudskih prava, kreiranje novog web portala na Web stranici Centra, objavljivanje najboljih radova mladih autora u oblasti ljudskih prava i organizovanje Škole ljudskih prava. (više…)

Regionalni izveštaj o ljudskim pravima

Donator: Dansko ministarstvo spoljnih poslova

Trajanje projekta: januar 2005 – decembar 2005

Rezultata ovog projekat bio je sveobuhvatni izveštaj o ljudskim pravima sa detaljnim i informacijama o zakondavstvu, praksi i stavovim agrađana o poštovanju ljudkih prava u regionu Balkana. Izveštaj sadrži i preporuke za poboljšanje zakonodavstva i propusta koji su napravljeni u implementaciji standarda koji se odnose na ljudska prava. Pored toga Izveštaj sadrži i analizu nacionalnih zakonodavsatva u odnosu na međunarodne standarde. (više…)

Poreska reforma za ljudska prava

Donator: Dansko ministarstvo spoljnih poslova

Trajanje projekta: novembar 2005 – mart 2006

Beogradski centar za ljudska prava, Akcija za ljudska prava iz Podgorice i Hrvatski helsinški odbor za ljudska prava iz Zagreba su se, u drugoj polovini 2005. godine upustili u realizaciju projekta Poreska reforma za podršku NVO za unapređenje ljudskih prava, razvoj civilnog društva i demokratije. (više…)

Seminari i radionice o ljudskim pravima u srednjim školama u Srbiji

Donator: Katolički komitet protiv gladi i za razvoj/Comité Catholique contre la Faim et pour le developpement  – CCFD

Trajanje projekta: januar – decembar 2005

Ciljna grupa ovog projekat bili su srednjoškolci koji u školi uče  francuski jezik. Projekat je uključio preko 100 srednjoškolaca i desetak profesora francuskog jezika i građanskog vaspitanja. Održana su četiri seminara na kojima je učestvovalo oko 30 učnika srednjih škola. Program seminara su činila predavanja o istoriji, razvoju i konceptu ljudskih prava. (više…)

Jačanje obrazovanja u oblasti ljudskih prava među mladim profesionalcima i studentima kroz praksu i treninge

Donator : Olof Palme Center

Trajanje projekta: januar – decembar 2005

Beogradski centar za ljudska prava je u okviru ovog projekta organizovao nekoliko aktivnosti: godišnju Školu ljudskih prava za buduće predavače od 12 do 21 oktobra; pet seminara za učesnike predhodne Škole ljudskih prava za buduće predavače ( 25-27 aprila, 28-30 aprila, 6-8 maja, 9-11 maja i 16-18 maja ) ; i izdavanje zbirke tekstova Novi talas, zbirke najboljih tekstova učesnika predhodne i ove Škole ljudskih prava za buduće predavače. (više…)

Dodatna obuka pravnika iz regiona Jugoistočne Evrope (bivše SFRJ)

Donator: Norveška narodna pomoć / Norwegian people Ais

Trajanje projekta: april 2005- april 2006

Projekat je počeo još 2002. godine kao dugoročni projekat obuke pravnika iz država bivše Jugoslavije, a pored obuke ima za cilj i razmenu iskustava i unapređenje saradnje pravnika iz celog regiona koja je zbog ratova na prostorima bivše Jugoslavije dugo bila prekinuta. U sprovođenju ovog projekta pored Beogradskog centra za ljudska prava učestvuju Hrvatski helsinški komitet za ljudska prava, Centar za ljudska prava iz Sarajeva, Akcija za ljudska prava iz Crne Gore i FORUM – Centar za Strateško istraživanje i dokumentaciju. (više…)