Projekti

Zbirka odluka o ljudskim pravima III – Presude Evropskog suda za ljudska prava o zabrani disktiminacije

Donator: Švedski Helsinški komitet/Swedish Helsinki Committee

Trajanje projekta: jun 2005 – januar 2006

Beogradski centar za ljudska prava je objavio zbirku presuda Evropskog suda o zabrani diskriminaciji, treću po redu u biblioteci Dokumenta. Ideja da se prevedu važne presude Evropskog suda za ljudska prava koje se odnose na diskriminaciju pojavila se zbog toga što smatramo da u domaćoj sudskoj praksi ima veoma mali broj slučajeva u kojima se sudovi bave diskriminacijom jer nema dovoljno interesa u društvu da se ove pojave sankcionišu a ni svesti žrtava diskriminacije o tome da mogu da pokrenu postupke u kojima bi tražili naknadu za povredu nekog prava i diskriminatorskog postupka nekog državnog organa. (više…)

Trening seminar o standardima Saveta Evrope o ljudskim pravima

Donator: Savet Evrope

Trajenja projekta : jun 2005

Beogradski centar je organizovao dvodnevni seminar za advokate o standardima Saveta Evrope o ljudskim pravima. Učesnici su bili iz raličitih gradova u Srbiji. Osnovni cilj seminara bio je da učesnicima predoče osnovni principe i koncept Evropske konvencije, Evropskog suda za ljudska prava i Saveta Evrope; da uporedi osnovne proncipe Konvencije i odluke Suda sa domaćom legislativom i praksom kao i da se učesnici upoznaju sa primenom evropskih standarda pred domaćim sudovima. (više…)

EU Login

Donator: European Agency for Reconstruction, Open Society Fond

Trajanje projekta: maj 2005 – februar 2006

Ovaj projekat je za cilj imao širenje znanja o Evropskoj uniji i procesima integracija u ovu regionlanu međunarodnu organizaciju među srednjoškolcima. Predavanja na seminarima obuhvatala su istoriju Evropske unije i evropskih integracija, kulturne razlike i negovanje kulturnog identiteta zemalja članica, ekonomska i politička saradnja i obrazovanje. (više…)

Seminar za pravnike: Pravila i procedure Evropskog suda za ljudska prava

Donator: Organizacija za evropsku bezbednost i saranju (OEBS)

Trajanje projekta: mart 2005

Beogradski centar za ljudska prava je organizovao seminar o pravilima I procedutrama Evropskog suda za ljudska prava. Učesnici ovog seminara bili su advokati i pravnici zaposleni ili angažovani od strane nevladinih organizacija koje se bave zaštitom prava izbeglih i raseljenih lica. (više…)

Redress in Action

Donator: Aid Network IAN

Trajanje projekta: avgust 2004 – jul 2005

Beogradski centar za ljudska prava i Međunarodna mreža pomoći (IAN) su tokom aprila i maja 2005. godine organizovali šest okruglih stolova (rasprava) na temu „Prinudna mobilizacija izbeglica u Srbiji – pravne i psihološke posledice“. Okrugli stolovi su održani u Beogradu, Novom sadu, Nišu, Leskovcu, Zrenjaninu i Kragujevcu. Neposredan povod za ovakav vid rada bila je inicijativa za promenu pravnog shvatanja Građanskog odeljenja Vrhovnog suda Srbije kojim bi bio produžen rok zastarelosti u postupcima za naknadu štete licima koja su bila protivpravno mobilisana na teritoriji Republike Srbije tokom 1995. godine. (više…)

Seminar o ljudskim pravima za zaposlene u kancelariji Ombudsmana AP Vojvodina

Donator: Organizacija za evropsku bezbednost i saranju (OEBS)

Trajanje projekta: mart – april 2005

Beogradski centar za ljudska prava organizovao je u Novom Sadu, od 17.-19. marta i 7.-8. aprila 2005. godine, seminare o međunarodnim i nacionalnim standardima u oblasti ljudskih prava. Seminari su organizovani u nameri da se lokalni ombudsmani i zaposleni u kancelariji Ombudsmana AP Vojvodina još bolje upoznaju s međunarodnim instrumentima i  mehanizmima za zaštitu ljudskih prava, međunarodnim standardima, domaćom legislativom i implementacijom propisa u praksi.  (više…)