Projekti

Seminar za pravnike: Pravila i procedure Evropskog suda za ljudska prava

Donator: Organizacija za evropsku bezbednost i saranju (OEBS)

Trajanje projekta: mart 2005

Beogradski centar za ljudska prava je organizovao seminar o pravilima I procedutrama Evropskog suda za ljudska prava. Učesnici ovog seminara bili su advokati i pravnici zaposleni ili angažovani od strane nevladinih organizacija koje se bave zaštitom prava izbeglih i raseljenih lica. (više…)

Redress in Action

Donator: Aid Network IAN

Trajanje projekta: avgust 2004 – jul 2005

Beogradski centar za ljudska prava i Međunarodna mreža pomoći (IAN) su tokom aprila i maja 2005. godine organizovali šest okruglih stolova (rasprava) na temu „Prinudna mobilizacija izbeglica u Srbiji – pravne i psihološke posledice“. Okrugli stolovi su održani u Beogradu, Novom sadu, Nišu, Leskovcu, Zrenjaninu i Kragujevcu. Neposredan povod za ovakav vid rada bila je inicijativa za promenu pravnog shvatanja Građanskog odeljenja Vrhovnog suda Srbije kojim bi bio produžen rok zastarelosti u postupcima za naknadu štete licima koja su bila protivpravno mobilisana na teritoriji Republike Srbije tokom 1995. godine. (više…)

Seminar o ljudskim pravima za zaposlene u kancelariji Ombudsmana AP Vojvodina

Donator: Organizacija za evropsku bezbednost i saranju (OEBS)

Trajanje projekta: mart – april 2005

Beogradski centar za ljudska prava organizovao je u Novom Sadu, od 17.-19. marta i 7.-8. aprila 2005. godine, seminare o međunarodnim i nacionalnim standardima u oblasti ljudskih prava. Seminari su organizovani u nameri da se lokalni ombudsmani i zaposleni u kancelariji Ombudsmana AP Vojvodina još bolje upoznaju s međunarodnim instrumentima i  mehanizmima za zaštitu ljudskih prava, međunarodnim standardima, domaćom legislativom i implementacijom propisa u praksi.  (više…)

Prevod knjige “ABC Teaching Human Rights”

Donator: Kancelarija UN Visokog komesara za ljudska prava/UN Office of the High Commissioner for Human Rights
Trajanje projekta: decembar 2004 – juni 2005

Beogradski centar za ljudska prava je preveo knjigu ABC Teachuin Human Rights (Podučavanje ljudskim pravima – praktične aktivnosti za osnovne i srednje škole) želeći da ona pomogne nastavnicima kao veoma koristan priručnik u obrazovanju iz oblasti ljudskih prava jer nema dovoljno literature koja bi mogla da bude korišćena u nastavi. Knjiga je pristupačno sredstvo za obrazovanje i nudi praktičan savet nastavnicima i drugim obrazovnim radnicima, koji žele da unaprede svest o ljudskim pravima i ponašanje dece u osnovnim i srednjim školama. Knjiga sadrži i predloge za razvoj aktivnosti učenja. (više…)

Izveštaj – Ljudska prava u Srbiji 2004

Donator: Fond za otvoreno drustvo
Trajanje projekta: januar – decembar 2004

Kao i svake godine cilj Izveštaja je da se prikažu i ocene ustavna i zakonska rešenja i praksa u oblasti ljudskih prava. Analiza je utvrdila obim u kome je domaće zakonodavstvo usaglašeno sa standardima iz dva najvažnija univerzalna međunarodna ugovora usvojena u Ujedinjenim nacijama i ratifikovana od strane naše države – Pakta o građanskim i političkim pravima i Pakta o ekonomskim, socijalnim i kultirnim pravima. (više…)

Škola ljudskih prava za buduće predavače (trening za trenere) – podizanje svesti i znanja o važnosti i značaju ljudskih prava u uticajnim društvenim grupama – seminar za parlamentarce i novinare

Donator : Olof Palme Centar
Trajanje projekta: januar – decembar 2004

Trening za trenere – Škola ljudskih prava za buduće pedavače
 
Cilj projekta je bio da se kod mladih ljudi u Srbiji podigne svest o značaju ljudskih prava u našem pravnom sistemu i da ih upozna sa istorijom ideje ljudskih prava, međunarodnim i nacionalnim izvorima ljudskih prava, praksom međunarodnih organa i sistemima zaštite, standardima prihvaćenim u Evropskoj konvenciji o ljudskjim pravima i osnovnim slobodama i pojedinim pravima koja se garantuju međunarodnim instrumentima koje je ratifikovala naša zemlja. (više…)