Projekti

Mogućnosti finansiranja i kontrola trošenja sredstava iz budžeta Republike Srbije namenjenih borbi protiv trgovine ljudima

Donator:  Katolička služba pomoći
Trajanje projekta: juni – decembar 2004

Cilj ovog projekta bilo je promovisanje transparentnosti rada državnih ograna prema civilnom društvu kao i pokušaj da se utiče na vladu da od sredstava koja se izdvajaju za borbu protiv trgovine ljudima jedan deo bude usmeren na aktivnosti nevladiniog sektora. Napravljena je uporedna analiza i pokazano je da po pravilu sredstva koja se dodeljuju nevladinom sektoru transparentno troše i da akcije koje nevladine organizacije preduzimaju daje rezultate. (više…)

Unapređivanje pravne kulture (u saradnji sa Društvom sudija Srbije)

Donator: Fond za otvoreno društvo
Trajanje projekta: mart – septembar 2004

Ovaj projekat imao je za cilj unapređenje pravne kulture u Srbiji kroz obrazovanje u oblasti ljudskih prava i vladavine prava. Naročita pažnja posvećena je značaju pravosuđa u izgradnji demokratkog društva pa su kao predavači bile angažovane sudije, članovi Društva sudija Srbije. Namera je bila da se podigne svest građana kroz organizaciju tribina u gradovima širom Srbije i da se građani upoznaju sa posledicama narkomanije, AIDS, trgovine ljudskim bićima, seksualnog zlostavljanja, itd. Kroz predavanja učesnici su upoznati sa najznačajnijim državnim ustanovama i svojim pravima u vezi s njima, o neophodnosti izgradnje stabilnih institucija i poštovanju ljudskih prava. (više…)

Dodatna obuka pravnika iz regiona Jugoistočne Evrope (bivše SFRJ)

Donator: Norveška narodna pomoć (NPA)
Trajanje projekta: januar – decembar 2004

Beogradski centar za ljudska prava je ovaj projekat sprovodio sa partnerima: Centrom za ljudska prava iz Sarajeva, Hrvatskim helsinškim odborom i Akcijom za ljuduska prava iz Podgorice.
Tokom 2004 godine održano je osam seminara za po trideset učesnika, dva u Sarajevu, i po jedan u Beogradu, Puli, Novom Sadu, Opatiji, Igalu i Budvi. (više…)

Podnošenje predstavki i izveštaja međunarodnim telima za zaštitu ljudskih prava

Donator: Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS)
Trajanje projekta: februar 2004

Ovaj seminar bio je namenjen pravnicima (advokatima, sudijama, tižiocima i dr.) iz Srbije i Crne Gore. Ratifikacijom skoro svih međunarodnih ugovora iz oblasti ljudskih prava još od strane SFRJ, Državna zajednica Srbija i Crna Gora nasledila je obaveze po ovim ugovorima. Međutim, uočeno je da nema dovoljno onih koji o obavezama države znaju dovoljno da bi međunarodnopravne obaveze bile uredno ispunjavane pa se ukazala potreba za organizacijom ovog seminara. (više…)

Međunarodno pravo za sudije i pravnike u Srbiji

Donator: Kanadska agencija za razvoj/Canadian International Development Agency (CIDA) i UK Department for International Development (DIFID)  
Trajanje projekta: januar 2004 – jun 2005

Uviđajući da pravnici u našoj zemlji nisu u dovoljnoj meri upoznati s načelima međunarodnog prava i primeni međunarodnih normi u postupcima pred domaćim telima i sudovima Centar je želeo da izradi Priručnik – Udžbenik međunarodnog prava posebno prilagođen za pravnike praktičare. (više…)

Trening za pravnike: Podnošenje predstavke Evropskom sudu za ljudska prava (druga faza)

Donator: Savet Evrope
Trajanje projekta: januar – decembar 2004

Realizacija ovog projekta trebala je da omogući da se jedan broj advokta obuči da pokrene i voodi postupak zaštite ljudskih prava pred domaćim i međunarodnim telima, posebno pred Evropskim sudom za ljudska prava. Beogradski cebntar za ljudska prav je uočio da neće biti dovolkjne zaštite ljudskih prava ni na nacionalnom ni na međunarodnom planu ako advokati koji zastupaju žrtve nisu dovoljno upoznati sa mehanizmima koji im sroje na raspolaganju. (više…)