Projekti

Dodatna obuka pravnika iz regiona Jugoistočne Evrope (bivše SFRJ)

Donator: Norveška narodna pomoć (NPA)
Trajanje projekta: januar – decembar 2004

Beogradski centar za ljudska prava je ovaj projekat sprovodio sa partnerima: Centrom za ljudska prava iz Sarajeva, Hrvatskim helsinškim odborom i Akcijom za ljuduska prava iz Podgorice.
Tokom 2004 godine održano je osam seminara za po trideset učesnika, dva u Sarajevu, i po jedan u Beogradu, Puli, Novom Sadu, Opatiji, Igalu i Budvi. (više…)

Podnošenje predstavki i izveštaja međunarodnim telima za zaštitu ljudskih prava

Donator: Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS)
Trajanje projekta: februar 2004

Ovaj seminar bio je namenjen pravnicima (advokatima, sudijama, tižiocima i dr.) iz Srbije i Crne Gore. Ratifikacijom skoro svih međunarodnih ugovora iz oblasti ljudskih prava još od strane SFRJ, Državna zajednica Srbija i Crna Gora nasledila je obaveze po ovim ugovorima. Međutim, uočeno je da nema dovoljno onih koji o obavezama države znaju dovoljno da bi međunarodnopravne obaveze bile uredno ispunjavane pa se ukazala potreba za organizacijom ovog seminara. (više…)

Međunarodno pravo za sudije i pravnike u Srbiji

Donator: Kanadska agencija za razvoj/Canadian International Development Agency (CIDA) i UK Department for International Development (DIFID)  
Trajanje projekta: januar 2004 – jun 2005

Uviđajući da pravnici u našoj zemlji nisu u dovoljnoj meri upoznati s načelima međunarodnog prava i primeni međunarodnih normi u postupcima pred domaćim telima i sudovima Centar je želeo da izradi Priručnik – Udžbenik međunarodnog prava posebno prilagođen za pravnike praktičare. (više…)

Trening za pravnike: Podnošenje predstavke Evropskom sudu za ljudska prava (druga faza)

Donator: Savet Evrope
Trajanje projekta: januar – decembar 2004

Realizacija ovog projekta trebala je da omogući da se jedan broj advokta obuči da pokrene i voodi postupak zaštite ljudskih prava pred domaćim i međunarodnim telima, posebno pred Evropskim sudom za ljudska prava. Beogradski cebntar za ljudska prav je uočio da neće biti dovolkjne zaštite ljudskih prava ni na nacionalnom ni na međunarodnom planu ako advokati koji zastupaju žrtve nisu dovoljno upoznati sa mehanizmima koji im sroje na raspolaganju. (više…)

Ljudska prava osoba sa invaliditetom

Donator: Dansko Ministarstvo spoljnih poslova (Balkanska mreža za ljudska prava)
Trajanje projekta: oktobar 2004 – septembar 2005

Projekat je realizovan u saradnji s nevladinim organizacijama u regionu Balkana (Centar za ljudska prava Univerziteta u Sarajevu i Hrvtaski helsinški odbor) članicama Balkanske mreže za ljudska prava i imao je regionalni karakter. Tokom implementacije projekta Beogradski centar je sproveo više aktivnosti: (više…)

Trening o specijalnim procedurama Ujedinjenih nacija i mere afirmativne akcije u međunarodnom pravu

Donator: Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS)
Trajanje projekta: oktobar 2004

Seminar je organizovan u nameri da se što veći broj advokata i pravnika iz nevladinih i drugih organizacija koje se pre svega bave problemima izbeglica u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Srbiji i Crnoj Gori, kao i predstavnika nacionalnih saveta nacionalnih manjina i državne uprave  upozna sa specijalnim procedurama i telima Ujedinjenih nacija (Procedure 1205 i 1503, radne grupe, specijalni izvestioci, itd.). Drugi deo seminara bio je posvećen zabrani diskriminacije i merama afirmativne akcije, odnosno analizi međunarodnih instrumenata i jurisprudencije u ovoj oblasti. (više…)