Projekti

Ljudska prava osoba sa invaliditetom

Donator: Dansko Ministarstvo spoljnih poslova (Balkanska mreža za ljudska prava)
Trajanje projekta: oktobar 2004 – septembar 2005

Projekat je realizovan u saradnji s nevladinim organizacijama u regionu Balkana (Centar za ljudska prava Univerziteta u Sarajevu i Hrvtaski helsinški odbor) članicama Balkanske mreže za ljudska prava i imao je regionalni karakter. Tokom implementacije projekta Beogradski centar je sproveo više aktivnosti: (više…)

Trening o specijalnim procedurama Ujedinjenih nacija i mere afirmativne akcije u međunarodnom pravu

Donator: Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS)
Trajanje projekta: oktobar 2004

Seminar je organizovan u nameri da se što veći broj advokata i pravnika iz nevladinih i drugih organizacija koje se pre svega bave problemima izbeglica u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Srbiji i Crnoj Gori, kao i predstavnika nacionalnih saveta nacionalnih manjina i državne uprave  upozna sa specijalnim procedurama i telima Ujedinjenih nacija (Procedure 1205 i 1503, radne grupe, specijalni izvestioci, itd.). Drugi deo seminara bio je posvećen zabrani diskriminacije i merama afirmativne akcije, odnosno analizi međunarodnih instrumenata i jurisprudencije u ovoj oblasti. (više…)

Promocija Evropskog suda za ljudska prava

Donator: Fond za otvoreno drustvo
Trajanje projekta: septembar 2004 –  februar 2005
Projekat predstavlja zajednički rad Beoogradskog centra i Odbora za ljudska prava iz Valjeva. Sastoji se od niza seminara usmerinh na  podizanje nivoa znanja sudija, tužilaca i advokata  sa teritorije Zapadne Srbije (Kolubarski okrug) o pravilima i standardima za zaštitu ljudskih prava pri Evropskom sudu za ljudska prava. (više…)

Kampanja za donošenje zakona protiv diskriminacije

Donator: Švedski Helsinški komitet za ljudska prava/Swedish Helsinki  Commitete for Human Rights
Trajanje projekta: juni – decembar 2004

Ovaj projekat zajedno su realizovali Beogradski centar za ljudska prava i Centar za unapređenje pravnih studija. Na projektu su se odvijale sledeće aktivnosti: (više…)

Izrada Nacionalnog izveštaja o humanom razvoju za Srbiju – Multikulturalnost – Snaga različitosti

Donator:  Kancelarije Programa Ujedinjenih nacija za razvoj u Srbiji i Crnoj Gori (UNDP).
Trajanje projekta: okrtobar 2004 – septembar 2005

Izveštaj o humanom razvoju (Human Divelopement Report) je urađen u saradnji s Ekonomskim institutom iz Beograda. Tema izveštaja je multikulturalizam. Korišćenjem multidisciplinarnog pristupa dat je sveobuhvatan prikaz jedne od najizraženijih karakteristika Srbije – njene kulturne različitosti. Izveštaj je predstavljen javnosti u septembru 2005. godine u Predsedništvu Srbije a potom i u važnijim univerzitetskim centrima u Srbiji. (više…)

Prevod i izdavanje knjige: Antonio Kaseze, Međunarodno krivično pravo

Donator: Ambasada Švajcarske u Beogradu
Trajanje projekta: jul 2004 – februar 2005

Prevod udžbenika o međunarodnom krivičnom pravu, koju je napisao Antonio Cassese, bivši predsednik Haškog tribunala, jedan od najvećih autoriteta u ovaj oblasti, obogatio je ionako skromnu literaturu iz oblasti teorije međunarodnog krivičnog prava. Ova knjiga je uspešan pokušaj da se u meri u kojoj je to moguće, uobliči koherentan teorijski okvir za mnoštvo međusobno neusaglašenih i parcijalnih pravila, načela, pojmova i pravnih konstrukcija koji danas čine međunarodno krivično pravo. (više…)