Projekti

Obuka advokata iz zemalja Istočne Evrope u tranziciji ( Druga faza )

Donator:  Norwegian People’s Aid (NPA) 

Trajanje projekta: decembar 2001 – decembar 2004 ( druga faza : decembar 2002 – decembar 2003 )

Beogradski Centar za ljudska prava i regionalni partneri ( Centar za ljudska prava Univerziteta Sarajeva, Hrvatski Helsinski Komitet u Zagrebu i Centar za demokratiju i ljudska prava u Podgorici ( CEDEM )) su uspešno sarađivala tokom dve godine sprovođenja projekta Obuka advokata iz zemalja u tranziciji Isočne Evrope. (više…)

Razvoj i jačanje demokratije i kulture ljudskih prava u regionu Sandžak kroz edukaciju o ljudskim pravima

Donator : Olof Palmes Internationella Centrum 

Trajanje projekta : januar – decembar 2003 

Ovaj projekat sproveden je od strane Saveta Beogradskog Centra za ljudska prava i kancelarije u Priboju koja je formirana početkom 2003. godine. Zajedno sa članovima Saveta Beogradskog Centra plan aktivnosti je skiciran. Neophodna oprema je kupljena i prebačena u kancelariju u Priboju.

(više…)

Kursevi u oblasti ljudskih prava za sudije

Donator: Olof Palme Centar, Švedska
Trajanje projekta: januar – decembar 2002

Smatrajući da je obrazovanje sudija u oblasti ljudskih prava veoma važno jer se tako direktno utiče na bolju pravni zaštitu građana Beogradski centar za ljudska prava je organizovao pet kurseva o ljudskim pravima za sudije u Srbiji (četiri u Beogradu i jedan na Paliću). Kursevi su trajali deset do dvanaest dana i obuhvatili su sva ljudska prava zaštićena univerzalnim instrumentima i Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i osnovnim slobodama. Organizovana su i tri vikend seminara. (više…)

Podsticanje obrazovanja iz oblasti ljudskih prava u školama

Donator: Katolički komitet protiv gladi i za razvoj/Comité Catholique contre la Faim et pour le developpement – CCFD
Trajanje projekta: novembar 2002 – april 2003

Realizacijom ovog projekta Beogradski centar je nastavio aktivnosti započete još 2001. godine – obrazovanje profesora u oblasti ljudskih prava kroz obuku na seminarima organizovanim u raznim regionima Srbije. Obrazovanje iz oblasti ljudskih prava bilo je godinam na veoma niskom nivou ali je posle promena 2000. godine Ministarstvo obrazovanja Srbije posvetilo posebnu pažnju građanskom vaspitanju koje je uvedeno u škole i podržavalo napore nevladinih organizacija da kroz obrazovanje doprinesu reform i pomognu profesortima da savladaju nove oblasti za predavanje i posebno oblast ljudskih prava kao veoma važan segment građanskog vaspitanja. (više…)

Dodatna obuka pravnika iz regiona Jugoistočne Evrope (bivše SFRJ)

Donator: Norveška narodna pomoć/Norwegian People’s Aid (NPA)
Trajanje projekta: januar – decembar 2002

Zahvaljujući višegodišnjoj saradnji Beogradskog centra za ljudska prav i nevladinih organizacija iz regiona Balkana kroz Balkansku mrežu za ljudska prava (BHRN) Centar je u 2002. godini započeo trogodišnji regionalni projekat u sardnji sa Centrom za ljudska prav iz Sarajeva, Hrvatskim helsinškim komitetom i Centrom za demokratiju i ljudska prava iz Podgorice. Cilj projekta bio je da se izvrši doobuka pravnika iz regiona iz oblasti ljudskih prava budući da većina njih nije u svom obrazovanju na pravnim fakultetima bivše Jugoslavije imala ovaj predmet u nastavnim programima. Ovaj nedostatak se oseća u celom regionu jer sudije, tužioci, sdvokati nisu upoznati sa međunarodnim standardima iz oblasti ljudskih prava što je postalo neophodno u procesu tranzicije i usaglašavanja sa standardima evropskih demokratskih država. (više…)

Pasoš za mlade – U pravu si! – Prva faza

Donator: Hodder and Stoughton Educational, Švedski helsinški komitet, Fond za otvoreno društvo, UNICEF, Katolička služba pomoći/Catholic Relief Service
Trajanje projekta: januar – decembar 2002

Brošura “U pravu si!” kreirana je u 2002. godini i na njoj su raduili saradnici Centra udruženi u Grupu mladih (posebna organizaciona jedinica u okviru Centra). Brošura predstavlja praktičan vodič za mlade u kome su navedene prava i obaveze koje svaki građanin ima po zakonima koji važe u Srbiji. Izdavanje ove brošure bilo je inspirisano sličnom brošurom na engleskom jeziku “Young Citizen’s Passport,” ali je ona adaptirana za potrebe čitalaca u Srbiji. (više…)