Projekti

Podrška izmenama legislative i unapređenje poštovanja ljudskih prava u pravosuđu u SR

Donator: Cooperazione Italiana Nord Sud (CINS), Italija
Trajanje projekta: februar 2002 – maj 2003

U prvoj fazi realizacije projekta dvadeset troje sudija iz pet gradova u Srbiji učestvovali sun a intenzivnom kursu iz ljudskih prava. Cilj je bio da se upoznaju sa osnovnim pojmovima iz ove oblasti, da se obrazuju u meri koja bi im omogućila ne samo da koriste znanja koja steknu u svakodnevnom radu već da i sami postanu predavači na seminarima iz oblasti ljudskih prava koje bi u budućnosti organizovao ne samo Beogradski centar za čjudska prava već i državne institucije zadužene za obuku pravosudnih organa. (više…)

Kursevi ljudskih prava za pripadnike polici

Donator: Freedom House
Trajanje projekta: april – oktobar 2002

U periodu od februara do septembra 2002. godine Beogradski centar je organzovao četiri kursa za pripadnike policije iz oblasti ljudskih prava. Zadatak ovog projekta bio je da se policajcima i inspekotrima MUP Srbije približi ideja ljudskih prava i da se upoznaju sa međunarodnim standardima iz ove oblasti. Predavanja su prilagođena ulozi koju policija ima u zaštiti ljudskih prava. Posebna pažnja je bila posvećena onim pravima sa kojima pripadnici policije moraju da se susreću u svom svakodnevnom obavljanju poslova (zabrana mučenja, prava lica lišenih slobode, pravo na privatnost i slobodu ličnosti, zabrana diskriminacije i sl.). (više…)

Trgovina romskim ženama i decom u Srbiji

Donator: Katolička služba pomoći/Catholic Relief Service (CRS) i Agencija za međunarodni razvoj SAD/United States Agency for International Development (USAID)
Trajanje projekta: oktobar 2002 – maj 2003

Ovaj istraživački projekat omogućio je saradnicima Beogradskog centra za ljudska prava da obave sveobuhvatno istraživanje i izrade studiju o trgovini romskom deco mi ženama u Srbiji. (više…)

Zakonodavstvo u oblasti medija i pristup informacijama

Donator: ACCESS – Sofia Foundation
Trajanje projekta: februar – oktobar 2002

Projekat je realizovan u saradnji sa nevladinom organizacijom iz Bugarske koja se bavi medijima i slobodnom pristupu informacijama. U projektu je učestvovao i jedan broj organizacija iz regiona Balkana udruženih Balkansku mrežu medija. Projekat je podržala i u njemu aktivno učestvovala i Danska škola za novinarstvo is Arhusa.

(više…)

Učešće mladih u obrazovanju u oblasti ljudskih prava

Donator: Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS)
Trajanje projekta: novembar – decembar 2002

U novembru i decembru 2002. godine Beograski centar je organizovao tri seminara za mlade iz raznih gradova u Srbiji. To je bila prilika da se mali sretnu na trodnevnim seminarima, razmene iskustva, upoznaju se sa problemima na koje nailaze u ostvarivanju prava i da uspostave saradnju. (više…)

Trening za zaposlene u lokalnoj samoupravi o pravima manjina

Donator: Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS)
Trajanje projekta: januar – decembar 2002

U okviru ovog projekta održano je deset seminara za zaposlene u institucijama lokalne samouprave o osnovnim načelima ljudskih prava, podele vlasti, vladavine prava i načela ravnopravnosti i posebno prava manjina. Projekat se ostvarivao da bi se ovoj ciljnoj grupi približili osnovni pojmovi i načela demokratskih režima kako bi zaposleni u organima lokalne samouprave u svom svakodnevnom radu imali dovoljno osnovnog znanja koje bi im pomoglo da se bolje i tolerantnije odnose prema strankama. Seminari su inicirani zbog činjenice da su u 2002. godini usvojena dva nova zakona i to Zakon o zaštiti manjina i Zakon o lokalnoj samoupravi. (više…)