Projekti

Trgovina romskim ženama i decom u Srbiji

Donator: Katolička služba pomoći/Catholic Relief Service (CRS) i Agencija za međunarodni razvoj SAD/United States Agency for International Development (USAID)
Trajanje projekta: oktobar 2002 – maj 2003

Ovaj istraživački projekat omogućio je saradnicima Beogradskog centra za ljudska prava da obave sveobuhvatno istraživanje i izrade studiju o trgovini romskom deco mi ženama u Srbiji. (više…)

Zakonodavstvo u oblasti medija i pristup informacijama

Donator: ACCESS – Sofia Foundation
Trajanje projekta: februar – oktobar 2002

Projekat je realizovan u saradnji sa nevladinom organizacijom iz Bugarske koja se bavi medijima i slobodnom pristupu informacijama. U projektu je učestvovao i jedan broj organizacija iz regiona Balkana udruženih Balkansku mrežu medija. Projekat je podržala i u njemu aktivno učestvovala i Danska škola za novinarstvo is Arhusa.

(više…)

Učešće mladih u obrazovanju u oblasti ljudskih prava

Donator: Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS)
Trajanje projekta: novembar – decembar 2002

U novembru i decembru 2002. godine Beograski centar je organizovao tri seminara za mlade iz raznih gradova u Srbiji. To je bila prilika da se mali sretnu na trodnevnim seminarima, razmene iskustva, upoznaju se sa problemima na koje nailaze u ostvarivanju prava i da uspostave saradnju. (više…)

Trening za zaposlene u lokalnoj samoupravi o pravima manjina

Donator: Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS)
Trajanje projekta: januar – decembar 2002

U okviru ovog projekta održano je deset seminara za zaposlene u institucijama lokalne samouprave o osnovnim načelima ljudskih prava, podele vlasti, vladavine prava i načela ravnopravnosti i posebno prava manjina. Projekat se ostvarivao da bi se ovoj ciljnoj grupi približili osnovni pojmovi i načela demokratskih režima kako bi zaposleni u organima lokalne samouprave u svom svakodnevnom radu imali dovoljno osnovnog znanja koje bi im pomoglo da se bolje i tolerantnije odnose prema strankama. Seminari su inicirani zbog činjenice da su u 2002. godini usvojena dva nova zakona i to Zakon o zaštiti manjina i Zakon o lokalnoj samoupravi. (više…)

Sloboda izražavanja – Model Zakona o medijima

Donator: Foond za otvoreno društvo/Constitutional and Legal Policy Institute and Open Society Fund
Trajanje: oktobar 1997 – oktobar 1998

Imajući u vidu da su sloboda izražavanja i nezavisnost medija bitan preduslov za ostvarivanje ljudskih prava i da debata o ispunjavanju ovih uslova u Srbiji traje godinama, Beogradski centar je stavio sebi u zadatak da grupa eksperata izradi model Zakon o informisanju koji će pružiti pravni okvir da se ovaj tako bitan uslov ispuni. (više…)

Ustavne pretpostavke za demokratsko uređenje

Donator: Institut za federalizam Friburg/ Institute of Federalism Fribourg (Switzerland)

Trajanje: januar – decembar 1997

Od osnivanja Beogradskog centra pokušali smo da doprinesemo boljem poštovanju ljudskih prava u Srbiji i SRJ. Uvereni da stanje ljudskih prava u bilo kojoj državi ne može da se ograniči na usko polje izolovano od opšte situacije i stanja demokratije u društvu, kao i činjenice da se ona ne uživaju u društvenom vakumu već da norme kojima se ona štite  treba da budu deo društvenog, ekonomskog i političkog sistema koji omogućava njihovo puno uživanje. (više…)