Projekti

Učešće mladih u obrazovanju u oblasti ljudskih prava

Donator: Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS)
Trajanje projekta: novembar – decembar 2002

U novembru i decembru 2002. godine Beograski centar je organizovao tri seminara za mlade iz raznih gradova u Srbiji. To je bila prilika da se mali sretnu na trodnevnim seminarima, razmene iskustva, upoznaju se sa problemima na koje nailaze u ostvarivanju prava i da uspostave saradnju. (више…)

Trening za zaposlene u lokalnoj samoupravi o pravima manjina

Donator: Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS)
Trajanje projekta: januar – decembar 2002

U okviru ovog projekta održano je deset seminara za zaposlene u institucijama lokalne samouprave o osnovnim načelima ljudskih prava, podele vlasti, vladavine prava i načela ravnopravnosti i posebno prava manjina. Projekat se ostvarivao da bi se ovoj ciljnoj grupi približili osnovni pojmovi i načela demokratskih režima kako bi zaposleni u organima lokalne samouprave u svom svakodnevnom radu imali dovoljno osnovnog znanja koje bi im pomoglo da se bolje i tolerantnije odnose prema strankama. Seminari su inicirani zbog činjenice da su u 2002. godini usvojena dva nova zakona i to Zakon o zaštiti manjina i Zakon o lokalnoj samoupravi. (више…)

Sloboda izražavanja – Model Zakona o medijima

Donator: Foond za otvoreno društvo/Constitutional and Legal Policy Institute and Open Society Fund
Trajanje: oktobar 1997 – oktobar 1998

Imajući u vidu da su sloboda izražavanja i nezavisnost medija bitan preduslov za ostvarivanje ljudskih prava i da debata o ispunjavanju ovih uslova u Srbiji traje godinama, Beogradski centar je stavio sebi u zadatak da grupa eksperata izradi model Zakon o informisanju koji će pružiti pravni okvir da se ovaj tako bitan uslov ispuni. (више…)

Ustavne pretpostavke za demokratsko uređenje

Donator: Institut za federalizam Friburg/ Institute of Federalism Fribourg (Switzerland)

Trajanje: januar – decembar 1997

Od osnivanja Beogradskog centra pokušali smo da doprinesemo boljem poštovanju ljudskih prava u Srbiji i SRJ. Uvereni da stanje ljudskih prava u bilo kojoj državi ne može da se ograniči na usko polje izolovano od opšte situacije i stanja demokratije u društvu, kao i činjenice da se ona ne uživaju u društvenom vakumu već da norme kojima se ona štite  treba da budu deo društvenog, ekonomskog i političkog sistema koji omogućava njihovo puno uživanje. (више…)

Udžbenik – Ljudska prava

Donator: Švedska agencija za razvoj i saradnju/Swedish International Agency for Development Cooperation (Sida)
Trajanje projekta: april 1996 – maj 1997

Cilj Beogradskog centra za ljudska prava je bio da napiše i izda udžbenik o ljudskim pravima na srpskom jeziku. U vreme kada je udžbenik pisan nije bilo nijednog takve vrste na srpskom jeziku tako da je odmah po izdavanju ova knjiga korišćena kao udžbeniuk na Pravnom fakzltetu Univerziteta u Beogradu na opcionom predmetu na katedri za međunarodno pravo, na Pravnom fakultetu Univerziteta u Podgorici, ali takođe i na ostalim edukativnim treninzima i kursevima. Ovaj udžbenik pored studenata fakulteta koriste i polaznici kurseva i seminara iz obalsti zaštite ljudskih prava, novinari, pripadnici pravne profesije, advokati, ali i šira populacija. Udžbenik je prilagođen nivou obrazovanja u pogledu ljudskih prava u Jugoslaviji i uslovima pod kojima se ona uživaju, kao i tradiciji i istorijskom nasleđu.

(више…)

Prava deteta u Jugoslaviji

Donor: Švedska agencija za razvoj i saradnju/Swedish International Agency for Development Cooperation (Sida)
Trajanje projekta: april 1996 – maj 1997

Usvajanje Konvencije o pravima deteta donete pod okriljem Ujedinjenih nacija poklopilo se sa početkom procesa tranzicije u SR Jugoslaviji. Ratifikacija ovog međunarodnog dokumenta od strane jugoslovenske države nije donela odgovarajuće promene u unutrašnjim pravnim propisima ili usvajanje nekog novog zakonodavstva iz ove oblasti. U Jugoslaviji ne postoji zakon kojim bi se regulisala samo ova pravna materija. Beogradski centar za ljudska prava je pokrenuo ovaj projekat s namerom da se analizira pravna regulativa u pogledu prava dece, da se poveže sa nevladinim organizacijama koje se bave zaštitom prava deteta, da se zalaže za unapređivanje pravnih propisa iz ove oblasti i da nadgleda i redovno izveštava o stanju prava deteta u Jugoslaviji.

(више…)