Projekti

EDUWOHI – Youth Rights Defenders Network for Education, Work and Housing (Mreža mladih branitelja/ki ljudskih prava za obrazovanje, rad i stanovanje)

Donator: Fond UN-a za izgradnju mira (UN PBF)

Trajanje projekta: 01.7.2020- 31.1.2021.

Cilj projekta je formiranje prve mreže branitelja i braniteljki prava mladih, odnosno mreže mladih iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore koja će se baviti promocijom, zaštitom i izveštavanjem o ljudskim pravima mladih na obrazovanje, rad i stanovanje.

Kroz ovaj projekat mladi ljudi su u fokusu kao nosioci i zaštitnici/ce svojih ljudskih prava, gde će odgovorno i pripremljeno izveštavati o stanju pomenutih ljudskih prava iz njihove perspektive, donosiocima odluka, široj javnosti i relevantnim UN mehanizmima.

Projekat sprovodi Omladinski program Beogradskog centra za ljudska prava, a u saradnji sa NVO JUVENTAS iz Podgorice i Helsinškim odborom za ljudska prava iz Bijeljine, u okviru zajedničkog regionalnog programa „Dijalog za budućnost“, sa idejom jačanja kapaciteta mladih iz regiona, kao i unapređenja komunikacije između građana/ki i donosioca odluka kroz konstruktivno učešće u dijalogu i procesu donošenja odluka. Zajednički regionalni program „Dijalog za budućnost“ sprovode UNDP, UNICEF i UNESCO, u partnerstvu sa državnim institucijama u BiH, Crnoj Gori i Republici Srbiji, uz financijsku podršku Fonda UN-a za izgradnju mira (UN PBF).

#DijalogZaBuducnost

Uključivanje Uživo 4.0 – Do inkluzivnih zajednica za mlade

Donator: Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije

Trajanje projekta: 1.7.2020 – 1.12.2020.

Fokus projekta, paralelno sa osnaživanjem nacionalnih i lokalnih aktera za sprovođenje sadržaja standarda inkluzivnosti, biće i na promociji standarda inkluzije i promociji inkluzije. Ovo će se učiniti putem novih popularnih medija kao što je podkast. Na ovaj način dokumentovaće se promene u radu OCD i KZM koje su motivišuće za ostale aktere omladinskog sektora kada je u pitanju rad na inkluzivnosti sopstvenih praksi.

U okviru projekta biće formiran inkluzivni klub, koji takođe doprinosi inovativnosti sadašnjeg projektnog predloga, s obzirom da će on od početka biti vođen u skladu sa standardima inkluzivnosti i služiti kao primer mogućnosti uključivanja svih mladih. Inkluzivni Omladinski klub predstavljaće svojevrsni info-centar za mlade iz osetljivih grupa, ali će se isto tako baviti terenskom podrškom i promocijom inkluzije.

Program sprovodi Omladinski program Beogradskog centra za ljudska prava, a partneri na projektu su: Krovna organizacija mladih Srbije, Nacionalna asocijacija praktičara i praktičarki omladinskog rada (NAPOR) i Nacionalna asocijacija kancelarija za mlade.

Mladi i ljudska prava 2.0 – Кorak bliže mehanizmima Ujedinjenih nacija

Donator: Kancelarija za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije

Trajanje projekta: 1.6.2020 – 31.10.2020.

Proces koji je odlučno započeo 2019. godine, nastavlja korak dalje ka osnaživanju organizacija mladih i za mlade za prepoznavanje potencijala koji imaju mehanizmi Ujedinjenih nacija. U planu je nastavak poduhvata osnaživanja organizacija mladih i za mlade za kreiranje prvog alternativnog izveštaja o ljudskim pravima mladih iz Republike Srbije pred Komitetom za ekonomska, socijalna i kulturna prava Ujedinjenih nacija.

Mladi u Srbiji danas, izloženi su mnogim problemima koji ih sprečavaju da ostvare svoje elementarne i razvojne potrebe. Kroz činjenice da je duplo više mladih nezaposleno u odnosu na opštu populaciju, kao i to da je stopa odlaska mladih iz zemlje na godišnjem nivou jako visoka ili da je njihova zastupljenost u medijima daleko od dovoljne, jasno je da je ostvarivanje ljudskih prava mladih poseban izazov, pa je sveprisutniji trend diskusije o ljudskim pravima mladih (eng. youth rights) i o tzv. omladinskoj perspektivi ljudskih prava.

Projekat sprovodi Omladinski program Beogradskog centra za ljudska prava u saradnji sa Krovnom organizacijom mladih Srbije (KOMS), kao deo programa „Sprovođenje antidiskriminacionih politika u Republici Srbiji za 2020. godinu“ Kancelarije za ljudska i manjinska prava.

Predstava Kafanski priručnik (dramsko-muzički događaj o naciji i nacionalizmu za kafane i birtije)

Donator: Fondacija Konrad Adenauer (KAS)

Trajanje projekta: januar 2020 – decembar 2020.

„Kafanski priručnik“ je dramsko- muzički događaj o naciji i nacionalizmu koji nastaje kao potreba da se istraži tema nacije, nacionalnog identiteta i nacionalizma.

Za ovaj događaj, želimo da se okupimo na mestu gde priče počinju – u kafiću, kafani, bircuzu, mehani, birtiji… I želimo da vam poverimo svoje priče, o kojima smo možda do sada ćutali. One priče koje smo želeli da zaboravimo, potisnemo, koje smo usput i ispustili kao sporadične događaje, ili ih prosto nismo osvestili kao važne. Pričaćemo one priče koje vidimo na televiziji, internetu, na koje smo naišli bez mnogo truda. To su priče o neprihvatanju, nasilju, frustracijama zbog verskih, nacionalnih, rasnih netrpeljivosti, priče o neznanju, ali i o razumevanju i empatiji, strahu i tugi.

Balkanski savet za izbeglice i migracije: Bezbednost za ljude i granice – borba protiv krijumčarenja migranata na zapadnom Balkanu

Donator: Evropska unija

Trajanje projekta: mart 2020 – mart 2023.

Balkanski savet za izbeglice i migracije i njegove organizacije članice kroz ovaj projekat svoju pažnju usmeriće na jedan od gorućih problema u vezi sa migrantima u regionu -krijumčarenje migranata. Cilj projekta je da dovede do razvoja sveobuhvatnog regionalnog programa upravljanja migracijama zasnovanog na potrebama zaštite ljudskih prava i osnovnih sloboda migranata, kroz partnerstvo organizacija civilnog društva i državnih institucija u regionu.

U skladu sa tim 90 organizacija civilnog društva proći će kroz proces razvoja prakse, pravnog okvira i javnih politika protiv krijumčarenja ljudi, a koji su orijentisani na zaštitu ljudskih prava. Na taj način će organizacije civilnog društva, uz razvoj saradnje sa državnim institucijama, medijima i obrazovnim ustanovama, moći da pružaju podršku krijumčarenim migrantima. Kroz zagovaračke aktivnosti projekat teži i bližem usklađivanju prakse i pravnih okvira zapadnobalkanskih država.

Dve glavne rute na putu ka Evropskoj uniji su preko Srbije i od grčko-albanske granice preko Bosne i Hercegovine i Hrvatske do Slovenije. Nosilac projekta je Grupa 484, a partneri na sprovođenju su Beogradski centar za ljudska prava (BCLJP) Makedonsko udruženje mladih pravnika (MYLA), Vaša prava Bosna i Hercegovina (VP BiH), Građanska alijanska iz Crne Gore (GAMN), Helsinški komitet iz Albanije (AHC) i Program građanskih prava Kosova (CRP/K).

Prava osoba lišenih slobode – istraživanje, zagovaranje i pravno zastupanje

Donator: Fondacije za otvoreno društvo

Trajanje: 1. septembar 2019. – 31. mart 2022. 

Od 2010. godine, Centar kontinuirano prikuplja i analizira podatke o kaznenoj politici, alternativnim sankcijama i merama, prenaseljenosti zavoda za izvršenje krivičnih sankcija i naknadama za protivpravno lišavanje slobode. Takođe, pravnici Centra redovno obilaze zavode za izvršenje krivičnih sankcija, policijske stanice i uprave i druga mesta na kojima se nalaze lica lišena slobode i izveštavaju o materijalnim uslovima u njima i poštovanju prava lica lišenih slobode, naročito u pogledu zabrane zlostavljanja.

Istovremeno, već duži niz godina, Centar pruža pravne savete i zastupa žrtve mučenja i zlostavljanja pred domaćim i međunarodnim sudovima i telima, najčešće pred Evropskim sudom za ljudska prava i Komitetom protiv mučenja. Danas, taj broj prelazi preko 20 strateških slučajeva, a broj žrtava koje zastupamo je preko 50.

Tokom 2018. godine, Centar je uspostavio saradnju sa Kriminalističko-policijskim univerzitetom i Advokatskom komorom Beograda i planira nastavak seminara o zabrani zlostavljanja za studente KPU i mlade advokate, članove AKB.

U okviru ovog projekta, Centar će pripremiti i inicijative za unapređenje krivičnog materijalnog i procesnog zakonodavstva, posebno u oblasti zabrane zlostavljanja. Za žrtve zlostavljanja javnih službenika pripremićemo edukativne materijale koji im mogu pomoći u dokazivanju tvrdnji da su pretrpeli zlostavljanje.