Projekti

Savremeno humanitarno pravo

Donator: Švedska agencija za razvoj i saradnju/Swedish International Agency for Development Cooperation (Sida)
Trajanje projekta: april 1996 – maj 1997

Interes za humanitarno pravo bio je izazvan masovnim i flagrantnim kršenjima odredaba humanitarnog prava za vreme oružanih sukoba na prostorima bivše Jugoslavije  u ratovima vođenim od 1991. godine. Osnovni cilj ovog projekta bio je da se proširi znanje i razumevanje iz ove oblasti, da se unapredi svest o pravnim normama i obavezama poštovanja odredaba humanitarnog prava među pripadnicima vojske, političarima, kao i u široj publici. Najverovatnije bi se jedan broj neki ljudi u oružanim snagama, koji su izdavali ili izvršavali naređenja za  teške povrede odredaba humanitarnog prava uzdržali od ovakvog postupanja da su bili svesni da krše odredbe Ženevskih konvencija, kao i toga da ovakvo ponašanje povlači kažnjavanje po odredbama domaćeg krivičnog zakonodavstva i međunarodnog prava. Dodatni razlog za rad na ovom projektu je bila i činjenica da u FR Jugoslaviji i u drugim delovima bivše Jugoslavije međunarodno humanitarno pravo nije bilo dovoljno zastupljeno u obrazovnim programima. (више…)

Međunarodna konferencija: Prava izbeglica i raseljenih lica i borba protiv nekažnjivosti u državama bivše Jugoslavije

Donator: Međunarodna federacija liga za ljudska prava (FIDH), Pariz/Fédération Internationale des ligues des Droits de l΄Homme
Trajanje projekta: septembar 1996

U saradnji s Međunarodnom federacijom liga za ljudska prava iz Pariza, Beogradski centar za ljudska prava je organizovao Međunarodnu konferenciju „Prava izbeglica i raseljenih lica i borba protiv nekažnjivosti u državama sukcesorima SFR Jugoslavije“, Beogard, 26 – 29. septembar 1996. godine, koja je, prvi put od raspada SFRJ okupila u Beogradu veliki broj dugogodišnjih boraca za ljudska prava, predstavnika medija i stručnjaka s cele teritorije bivše SFR Jugoslavije i iz inostranstva, kao i predstavnike nevladinih organizacija iz zemalja koje su imale slična iskustva. (више…)

1995

  1. Svoje osnivanje Beogradski centar obeležio je seminarom Međunarodni standardi ljudskih prava, Beograd, 29 – 31. mart 1995. godine, na kome su učestvovali ugledni stručnjaci iz zemlje i inostranstva. Nedostatak literature na srpskom jeziku iz oblasti ljudskih prava i visok kvalitet predavanja i diskusije na seminaru podstakli su Centar da objavi svoju prvu knjigu Prava i slobode – međunarodni i jugoslovenski standardi.
  2. Seminar o humanitarnom pravu Humanitarno pravo i ljudska prava, Kotor, 26 – 30. septembar 1995. godine, bio je namenjen prvenstveno sudijama, advokatima, stručnim saradnicima u institutima i narodnim poslanicima i prvi put je otvorio pitanja humanitarnog prava i njegove primene na prostoru bivše Jugoslavije.
  3. Zbog ratova koji su se odvijali na prostorima bivše Jugoslavije na prostoru Srbije i Crne Gore do 1995. godine bilo je već više od 600.000 izbeglica. Zbog ovoga je Beogradski centar, u saradnji s Visokim komesarijatom Ujedinjenih nacija za izbeglice, organizovao seminar Primena međunarodnog prava o izbeglicama na jugoslovenskom prostoru, Beograd, 24 – 25. novembar 1995. godine, koji se bavio pravnim aspektom položaja izbeglica tj. usklađenošću domaćih propisa s međunarodnim standardima i njihovom primenom kao i drugim nerešenim pitanjima vezanim za položaj izbeglica, privukao je veliku pažnju stručnjaka i medija.