Projekti

Obrazovanjem ka prevenciji ranih brakova kod pripadnika i pripadnica romske zajednice

Donator:  Ambasada Kanade u Srbiji, Makedoniji i Crnoj Gori

Trajanje: novembar 2015 – februar 2016

Beogradski centar za ljudska prava i YUROM Centar iz Niša sprovodili su ovaj projekat s ciljem da ukažu na fenomen ranih brakova i njegov negativni uticaj na uživanje prava deteta. (više…)

Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva da preuzmu praćenje nacionalnih suđenja za ratne zločine

Donator: Misija Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) u Srbiji sredstvima Evropske unije 

Trajanje: avgust 2014 – maj 2016

Cilj projekta bio je da doprinese unapređenju vladavine prava u Srbiji, posebno u pogledu sistema krivičnog pravosuđa i odgovornosti za ratne zločine, kroz ocenu usklađenosti nacionalnih suđenja za ratne zločine sa međunarodnim standardima putem izgradnje održivog nacionalnog mehanizma praćenja suđenja za ratne zločine kao i mehanizma deljenja informacija. (više…)

Pružanje besplatne pravne pomoći tražiocima azila u Srbiji

Donator: Kancelarija Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za izbeglice (UNHCR) u Srbiji

Trajanje: januar 2015 – decembar 2015

Beogradski centar za ljudska prava je u 2015. godini nastavio uspešnu četvorogodišnju saradnju sa Kancelarijom UNHCR u Srbiji. Redovnim posetama centrima za azil, tim Beogradskog centra bio je u stalnom kontaktu s tražiocima azila, ali i s državnim organima koji su nadležni za zaštitu njihovih prava. (više…)

Umrežavanje i građenje kapaciteta za efektivniju migracionu politiku u Srbiji – treća godina

Donator: Ambasada Kraljevine Norveške u Beogradu

Trajanje: Decembar 2014 – Decembar 2015

Beogradski centar za ljudska prava i Beogradski centar za bezbednosnu politiku bili su partneri Grupi 484, nosiocu ovog projekta, čiji je cilj bio da obezbedi praktična rešenja za goruća pitanja iz oblasti politike azila i migracija. Prvenstvena pažnja pridavana je zagovaranju kod narodnih poslanika kako bi se postigla saglasnost oko neophodnih zakonodavnih promena, zasnovanih na nacrtu Zakona o azilu koji su 2014. godine predložile organizacije civilnog društva. U okviru projekta organizovana su tri sastanka stručnjaka na kojima se razgovaralo o temama od značaja za izmene Zakona o azilu. (više…)

Srbija od zemlje tranzita do zemlje destinacije

Donator: Ambasada Kraljevine Holandije u Srbiji i Holandski savet za izbeglice u Amsterdamu

Trajanja projekta : novembar 2014 – april 2016

Cilj projekta bilo je unapređenje sistema azila kroz podizanje svesti svih značajnih činilaca koji se bave ovom temom, kao i razvijanje migracione politike i politike azila u Srbiji u kontekstu evropskih integracija i postavljanje ove teme među političke prioritete. (više…)

Sudovi kreatori politika – Razmatranje uloge ustavnih sudova kao nosilaca promena na Zapadnom Balkanu

Donator: Regionalni program za promociju istraživanja na Zapadnom Balkanu (RRPP)

Trajanje projekta: avgust 2014 – oktobar 2015

Ovaj istraživački projekat izučava doprinos ustavnih sudova demokratskoj tranziciji i konsolidaciji u zemljama bivše Jugoslavije, fokusirajući se na ispitivanje kapaciteta, pozicioniranja, legitimiteta i ukupne učinkovitosti ustavnih sudova u rešavanju krupnih političkih i društvenih pitanja u četiri tranzicione zemlje Zapadnog Balkana. Beogradski centar za ljudska prava sprovodio je ovaj regionalni projekat zajedno sa Centrom za društvena istraživanja „Analitika“ iz Bosne i Hercegovine, Grupom za pravne i političke studije sa Kosova i Centrom za istraživanje i kreiranje politika (CRPM) iz Makedonije. (više…)