Projekti

Uključivanje uživo

Donator: Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije

Trajanje: jun 2017 – januar 2018

Beogradski centar za ljudska prava u saradnji sa Nacionalnom asocijacijom kancelarija za mlade, Nacionalnom asocijacijom praktičara/ki omladinskog rada i Krovnom organizacijom mladih Srbije sprovodi pilot projekat „Uključivanje uživo“ u šest lokalnih zajednica – Bečej, Pančevo, Beograd, Kragujevac, Niš i Novi Pazar. (više…)

Moj grad moja prava – škola ljudskih prava i vladavine prava za mlade

Donator: Misija Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) u Srbiji

Trajanje: april 2017 – novembar 2017

U okviru projekta Moj grad moja prava – škola ljudskih prava i vladavine prava za mlade Beogradski centar za ljudska prava organizovao je škole ljudskih prava u pet gradova u Srbiji: Zaječaru, Novom Pazaru, Bečeju, Leskovcu i Obrenovcu. (više…)

Podrška izbeglicama i tražiocima azila u Srbiji

Donator: Kancelarija Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za izbeglice (UNHCR) u Srbiji

Trajanje: januar 2017 – decembar 2017

Tokom  2017. godine, Beogradski centar za ljudska prava nastavio je da, uz podršku Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za izbeglice (UNHCR), pruža besplatnu i profesionalnu pravnu pomoć izbeglicama i tražiocima azila.

(više…)

Promovisanje odgovornog i profesionalnog izveštavanja o pitanjima vezanim za prava migranata i izbeglica

Donator: OXFAM Italia 

Trajanje: januar – maj 2017 

Projekat je imao za svrhu pružanje podrške izgradnji kapaciteta mladih novinara, medija i opšte javnosti za uticaj i doprinos uspostavljanju dostupnog, transparentnog i efikasnog sistema koji doprinosi sprovođenju vladavine prava i poštovanju prava migranata i izbeglica.  (više…)

Ustavni položaj javnog tužilaštva – analiza i predlozi za izmene

Donator: Misija Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) u Srbiji

Trajanje: jun 2016 – decembar 2016

Cilj projekta je bio izrada analize odredaba Ustava kojima se uređuje položaj javnog tužilaštva u Republici Srbiji sa preporukama koje za svrhu imaju unapređenje položaja javnog tužilaštva i njegove samostalnosti u novom Ustavu Republike Srbije.  (više…)

Poboljšanje položaja dece izbeglica u Evropi

Donator: Međunarodni komitet spasa i Odeljenje za međunarodni razvoj Vlade Velike Britanije

Trajanje: jul 2016 – jun 2017

Opšti cilj ovog projekta bila je zaštita nepraćene i razdvojene dece u Srbiji, kako migranata tako i izbeglica, prvenstveno kroz pružanje pravne pomoći i informacija o sistemu azila i njihovim pravima u Srbiji, kao i kroz prikupljanje informacija koje su bitne za iznalaženje sigurnijih puteva za spajanje sa članovima njihove porodice ili pružanja pomoći u pogledu ostvarivanja drugih oblika trajnih rešenja. (više…)