Projekti

Migrantsko-izbeglička kriza u državama Zapadnog Balkana

Donator: OXFAM Italia i UN Women

Trajanje: avgust 2016 – oktobar 2016

Beogradski centar za ljudska prava je u okviru ovog projekta sproveo istraživanje o položaju žena i devojčica izbeglica i migrantkinja posle zatvaranja tzv. balkanske izbegličke rute, čiji su glavni nalazi predstavljeni na dva okrugla stola u Beogradu i Subotici. Beogradski centar je izradio i pravnu analizu Zakona o azilu u smislu odredaba koje se tiču rodne ravnopravnosti, koja je predstavljena na okruglom stolu u Kući ljudskih prava i demokratije uz učešće organizacija civilnog društva koje se bave pravima žena i zaštitom izbeglica.

Praćenje zaštite izbeglica u Dimitrovgradu

Donator: Međunarodni komitet spasa i Fondacija za otvoreno društvo

Trajanje: februar 2016 – januar 2017

Cilj ovog šestomesečnog projekta bio je da se obezbedi konzistentno praćenje položaja izbeglica i sistema za obezbeđivanje njihove zaštite u Dimitrovgradu, malom mestu na granici sa Bugarskom, u koji su od početka izbegličke krize 2015. godine pristizale izbeglice iz ratom zahvaćenih država u Aziji. (više…)

Podrška izbeglicama i tražiocima azila u Srbiji

Donator: Kancelarija Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za izbeglice (UNHCR) u Srbiji

Trajanje: januar 2016 – decembar 2016

I u toku 2016. godine, Beogradski centar za ljudska prava je uz podršku Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za izbeglice (UNHCR) pružao besplatnu i profesionalnu pravnu pomoć izbeglicama i tražiocima azila. Uprkos tome što Zakon o azilu predviđa pravo na besplatnu pravnu pomoć u postupku azila, sama država tu pomoć ne obezbeđuje, pa je na organizacijama civilnog društva da pomognu da se izbeglicama pruži pravna pomoć i informacije kao preduslov ostvarivanju prava koja su im garantovana u Srbiji. (više…)

Biznis i ljudska prava u Srbiji

Donator: Švedska agencija za međunarodnu razvojnu saradnju (SIDA)

Trajanje: januar 2016 – maj 2016

Human Rights and Business Country Guide - Description - Nov 2013-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(više…)

Zatvaranje kao krajnja mera – Potpuna zabrana zlostavljanja

Donator: Institut za otvoreno društvo

Trajanje projekta: jul 2015 – jun 2017 

Prekomerno izricanje mere pritvora i zatvorskih kazni, i nedovoljno korišćenje alternativnih sankcija i dalje je veliki problem u Srbiji. Ovaj projekat bavio se podsticanjem šire upotrebe alternativnih sankcija i zagovaranjem kažnjavanja za dela zlostavljanja kako bi se stvorili uslovi za smanjenje torture, nečovečnog i ponižavajućeg postupanja i kažnjavanja i recidivizma. (više…)

Jačanje kapaciteta Beogradskog centra za ljudska prava tokom aktuelne izbegličke krize

 Donator:  Ambasada Kraljevine Holandije u Beogradu

 Trajanje:  decembar 2015 – decembar 2016 

 Cilj ovog projekta bio je povećanje sposobnosti pravnog tima Beogradskog centra za ljudska prava za efikasno pružanje pravne pomoći izbeglicama i tražiocima azila kako bi adekvatno mogli da doprinesu unapređenju položaja izbeglica u Srbiji kroz direktno pružanje pravne pomoći i istraživanje u kojoj je meri postupak azila u Srbiji usklađen sa međunarodnim standardima ljudskih prava. (više…)