Projekti

Podrška izbeglicama i tražiocima azila u Srbiji

Donator: Kancelarija Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za izbeglice (UNHCR) u Srbiji

Trajanje: januar 2016 – decembar 2016

I u toku 2016. godine, Beogradski centar za ljudska prava je uz podršku Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za izbeglice (UNHCR) pružao besplatnu i profesionalnu pravnu pomoć izbeglicama i tražiocima azila. Uprkos tome što Zakon o azilu predviđa pravo na besplatnu pravnu pomoć u postupku azila, sama država tu pomoć ne obezbeđuje, pa je na organizacijama civilnog društva da pomognu da se izbeglicama pruži pravna pomoć i informacije kao preduslov ostvarivanju prava koja su im garantovana u Srbiji. (више…)

Biznis i ljudska prava u Srbiji

Donator: Švedska agencija za međunarodnu razvojnu saradnju (SIDA)

Trajanje: januar 2016 – maj 2016

Human Rights and Business Country Guide - Description - Nov 2013-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(више…)

Zatvaranje kao krajnja mera – Potpuna zabrana zlostavljanja

Donator: Institut za otvoreno društvo

Trajanje projekta: jul 2015 – jun 2017 

Prekomerno izricanje mere pritvora i zatvorskih kazni, i nedovoljno korišćenje alternativnih sankcija i dalje je veliki problem u Srbiji. Ovaj projekat bavio se podsticanjem šire upotrebe alternativnih sankcija i zagovaranjem kažnjavanja za dela zlostavljanja kako bi se stvorili uslovi za smanjenje torture, nečovečnog i ponižavajućeg postupanja i kažnjavanja i recidivizma. (више…)

Jačanje kapaciteta Beogradskog centra za ljudska prava tokom aktuelne izbegličke krize

 Donator:  Ambasada Kraljevine Holandije u Beogradu

 Trajanje:  decembar 2015 – decembar 2016 

 Cilj ovog projekta bio je povećanje sposobnosti pravnog tima Beogradskog centra za ljudska prava za efikasno pružanje pravne pomoći izbeglicama i tražiocima azila kako bi adekvatno mogli da doprinesu unapređenju položaja izbeglica u Srbiji kroz direktno pružanje pravne pomoći i istraživanje u kojoj je meri postupak azila u Srbiji usklađen sa međunarodnim standardima ljudskih prava. (више…)

Obrazovanjem ka prevenciji ranih brakova kod pripadnika i pripadnica romske zajednice

Donator:  Ambasada Kanade u Srbiji, Makedoniji i Crnoj Gori

Trajanje: novembar 2015 – februar 2016

Beogradski centar za ljudska prava i YUROM Centar iz Niša sprovodili su ovaj projekat s ciljem da ukažu na fenomen ranih brakova i njegov negativni uticaj na uživanje prava deteta. (више…)

Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva da preuzmu praćenje nacionalnih suđenja za ratne zločine

Donator: Misija Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) u Srbiji sredstvima Evropske unije 

Trajanje: avgust 2014 – maj 2016

Cilj projekta bio je da doprinese unapređenju vladavine prava u Srbiji, posebno u pogledu sistema krivičnog pravosuđa i odgovornosti za ratne zločine, kroz ocenu usklađenosti nacionalnih suđenja za ratne zločine sa međunarodnim standardima putem izgradnje održivog nacionalnog mehanizma praćenja suđenja za ratne zločine kao i mehanizma deljenja informacija. (више…)