Promocija i zaštita ljudskih prava u Srbiji

1. новембра 2019.

Donator: Ministarstvo spoljnih poslova Savezne Republike Nemačke preko ambasade SR Nemačke u Beogradu i kancelarija Visokog komesarijata za izbeglice Ujedinjenih nacija

Trajanje projekta: novembar 2019. – februar 2020.

Opšti cilj projekta je unapređenje i promocija ljudskih prava u Srbiji kroz praćenje i izveštavanje o stanju ljudskih prava i izgradnju kapaciteta stručnjaka i branitelja za ljudska prava. Ovaj projekat će odgovoriti na trajnu i sve veću potrebu i zahtev za poboljšanjem stanja ljudskih prava u Srbiji, osposobljavanjem mladih stručnjaka da se uključe u pomaganje tranzicije Srbije u demokratsko društvo zasnovano na vladavini prava, ljudskim pravima i evropskim drugim vrednostima.

 Ključne aktivnosti na projektu podrazumevaju organizaciju Škole ljudskih prava Vojin Dimitrijević, kao i kreiranje godišnjeg izveštaja o stanju ljudskih prava u Srbiji.

Školu ljudskih prava predstavlja intenzivan kurs o pojmu ljudskih prava, ograničenjima i derogaciji prava, zabrani diskriminacije, pravu na život, pravu na slobodu i bezbednost ličnosti, pravu na pravično suđenje, zabrani mučenja, trgovini ljudima, slobodi izražavanja, ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima, pravima manjina, i drugim ljudskim pravima. Kroz korišćenje različitih metoda kao što su predavanja, radionice i panel diskusije, polaznici Škole imaju priliku da čuju i nauče o teorijskim aspektima pojedinačnih prava, oblicima zaštite i drugim društveno aktuelnim temama. Predavanja se održavaju uz učešće profesora, sudija, advokata, predstavnika međunarodnih organizacija i aktivista iz nevladinih organizacija.

Godišnji izveštaji, koji izlaze na srpskom i engleskom jeziku,  sadrže poređenje domaćih zakona i drugih propisa s međunarodnim normama koje obavezuju Srbiju (ranije SRJ i Državnu zajednicu Srbija i Crna Gora), kao i njihovu primenu u praksi. Saradnici Centra redovno prate štampu, izveštaje domaćih i međunarodnih nevladinih organizacija i međuvladinih organizacija, zakone, strategije i akcione planove. Izveštaj svake godine ukazuje na šire probleme, koji uslovljavaju odnos prema pitanjima ljudskih prava. Ti problemi i teme se iz godine u godinu menjaju, i Centar uvek ističe i analizira one koje su u toj godini bili najvažniji.