Promovisanje inkluzivnog (uključivog) tržišta rada za osobe sa invaliditetom u Republici Srbiji

28. decembar 2011.

Donator: Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji / Delegation of the European Union to the Republic of Serbia

Trajanje projekta: januar 2011 – decembar 2012

Iako su organizacije osoba sa invaliditetom, kao i nevladine organizacije koje zagovaraju zaštitu prava osoba sa invaliditetom svojim  zalaganjem učinile pripadnike ove ranjive društvene grupe u proteklom periodu “vidljivijim” i uključenijim članovima zajednice, na polju monitoringa (nadgledanja) ostvarivanja prava osoba sa invaliditetom ima još dosta prostora za jačanje kapaciteta za njegovo sistematsko sprovođenje.

Beogradski centar za ljudska prava i Centar za orijentaciju društva (kao partneri na ovom projektu) u narednom periodu će se posvetiti radu na jačanju kapaciteta organizacija osoba sa invaliditetom da upoznajući mehanizme zaštite prava i tehnike i metode monitoringa (nadgledanja) aktivno učestvuju u procesu praćenja sprovođenja zakona i politika.
Specifični ciljevi projekta su:

  • Formiranje jedinstvenog mehanizma za monitoring u oblasti zapošljavanja osoba sa invaliditetom koji će uključivati obučen kadar lokalnih organizacija osoba sa invaliditetom.
  • Skretanje  pažnje  javnosti i donosilaca političkih odluka o problemima osoba sa invaliditetom pri radu i zapošljavanju i o značaju njihovog uključivanja u ekonomski i politički život zajednice.
    Krajnji cilj je povećanje mogućnosti zapošljavanja, značajnije uključivanje u društveni i politički život i ostvarivanje osnovnih prava i sloboda naših sugrađana koji su nepravedno u velikoj meri isključeni iz društvenog života, a imaju snage, mogućnosti i želje da ravnopravno učestvuju u funkcionisanju zajednice.

Mrežu organizacija osoba sa invaliditetom, koja će činiti stub monitoring mehanizma, predstavlja osam lokalnih koalicija (ukupno 55 organizacija) formalno organizovanih radi realizacije lokalnih planova akcije u oblasti invalidnosti usvojenih u osam srpskih opština/gradova (Novi Kneževac, Smederevo, Velika Plana, Smederevska Palanka, Majdanpek, Aleksandrovac, Vranje i Užice). Njihovi predstavnici će, između ostalih (predstavnika vlasti, medija i civilnog sektora) pohađati obuku (trening – seminare) u organizaciji Centra za orijentaciju društva i Beogradskog centra za ljudska prava koja bi trebalo da im omogući da aktivno učestvuju na daljoj realizaciji projekta i upotrebe stečena znanja na konkretnom prikupljanju releventnih informacija.

Ovoj obuci će prethoditi sveobuhvatna analiza relevantnih propisa, definisanje metodologije monitoringa i izrada priručnika za monitoring. Rezultati  monitoring aktivnosti, ključnog  dela ovog projekta, biće sistematično opisani u dva godišnja izveštaja. Oni će biti distribuirani i predstavljeni prilikom održavanja dva nacionalna okrugla stola i dve konferencije za štampu.

  • Tok projekta
  • Događaji
  • Dokumenti
  • Publikacije
  • Izvodi iz medija
  • BG centar i prava osoba sa invaliditetom