Pružanje besplatne pravne pomoći tražiocima azila u Srbiji

17. mart 2015.

Donator: Kancelarija Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za izbeglice (UNHCR) u Srbiji

Trajanje: januar 2015 – decembar 2015

Beogradski centar za ljudska prava je u 2015. godini nastavio uspešnu četvorogodišnju saradnju sa Kancelarijom UNHCR u Srbiji. Redovnim posetama centrima za azil, tim Beogradskog centra bio je u stalnom kontaktu s tražiocima azila, ali i s državnim organima koji su nadležni za zaštitu njihovih prava. Kroz nadgledanje procesa donošenja odluka, kao i uvida u sve pojedinačne odluke, Beogradski centar za ljudska prava će utvrditi stepen poštovanja standarda ljudskih prava u Srbiji. Pravni tim Beogradskog centra razgovarao je s potencijalnim tražiocima azila kako bi im u potpunosti predstavio njihova prava i obaveze, a sve osobe koje su izrazile nameru da traže azil imale su priliku da dobiju punu podršku i pomoć. Pored pružanja direktne pravne pomoći, pažnja Beogradskog centra  bila je usmerena ka podizanju svesti građana i nadležnih organa o ovoj temi, na promociju novih, adekvatnih rešenja za uočene probleme, kao i na vođenje preciznih statističkih podataka o broju tražilaca azila i prikupljanje informacija o njihovim zemljama porekla. Tim Beogradskog centra je pored toga uspostavio saradnju s Pravnom klinikom za izbegličko pravo i Pravnim fakultetom u Beogradu, pri čemu je mladim, budućim pravnicima prenosio svoje znanje i iskustvo.