Pružanje pravne i psihološke pomoći tražiocima azila

12. decembar 2013.

Donator: Kancelarija Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za izbeglice (UNHCR) u Srbiji

Trajanje projekta: januar 2012 – decembar 2014

Beogradski centar za ljudska prava uz podršku UNHCR u toku 2013. godine nastavlja sprovodjenje projekta usmereog na obezbeđivanje adekvatne pravne i psihološke pomoći tražiocima azila. Redovnim posetama centrima za prihvat azilanata, tim Beogradskog centra biće u stalnom kontaktu s tražiocima azila, ali i s državnim organima koji su nadležni za ovo pitanje. Monitoring procesa donošenja odluka, kao i uvid u sve pojedinačne odluke daće jasnu sliku o stepenu poštovanja standarda ljudskih prava na čije poštovanje se Republika Srbija obavezala. Pravni tim Beogradskog centra će razgovarati s potencijalnim tražiocima azila kako bi im u potpunosti razjasnili njihova prava i obaveze, a svako ko podnese zahtev za azil u Republici Srbiji, moći će da dobije našu punu podršku i pomoć.

Pored pružanja direktne pravne pomoći, pažnja Beogradskog centra će biti usmerena ka podizanju svesti građana i nadležnih organa o ovoj temi, na promociju novih, adekvatnih rešenja za uočene probleme, kao i na vođenje preciznih statističkih podataka o broju tražioce azila, i prikupljanje informacija o zemljama porekla. Tim Beogradskog centra će sarađivati s Pravnom klinikom za izbegličko pravo, Pravnog  fakulteta u Beogradu, gde će mladim, budućim pravnicima prenositi svoje znanje i iskustvo.