Pružanje pravne i psihološke pomoći tražiocima azila

1. novembar 2012.

Donator: UNHCR – Visoki komesarijat UN za izbeglice

Trajanja projekta: januar 2012 – decembar 2012

Beogradski centar za ljudska prava uz podršku UNHCR sprovodi projekat usmeren na obezbeđivanje adekvatne pravne i psihološke pomoći tražiocima azila. Redovnim posetama centrima za prihvat azilanata, tim Beogradskog centra biće u stalnom kontaktu s tražiocima azila, ali i s državnim organima koji su nadležni za ovo pitanje. Monitoring procesa donošenja odluka, kao i uvid u sve pojedinačne odluke daće jasnu sliku o stepenu poštovanja standarda ljudskih prava na čije poštovanje se Republika Srbija obavezala. Pravni tim Beogradskog centra će razgovarati s potencijalnim tražiocima azila kako bi im u potpunosti razjasnili njihova prava i obaveze, a svako ko podnese zahtev za azil u Republici Srbiji, moći će da dobije našu punu podršku i pomoć.Pored pružanja direktne pravne pomoći, pažnja Beogradskog centra će biti usmerena ka podizanju svesti građana i nadležnih organa o ovoj temi, na promociju novih, adekvatnih rešenja za uočene probleme, kao i na vođenje preciznih statističkih podataka o broju tražilaca azila, i prikupljanje informacija o zemljama porekla. Tim Beogradskog centra će sarađivati s Pravnom klinikom za izbegličko pravo. Pravnog  fakulteta u Beogradu, gde će mladim, budućim pravnicima prenositi svoje znanje i iskustvo.

Vidi više na www.azil.rs