Ratione materie EKLJP garantuje ograničeni broj prava koja su izričito navedena u tekstu Konvencije i njenim protokolima ili koje je ESLJP zaštitio prilikom tumačenja Konvencije. Ukoliko pravo čije kršenje podnosilac predstavke navodi ne spada u ova prava predstavka će biti proglašena neprihvatljivom. Na primer pravo na novčanu pomoć kako bi podnosilac predstavke održao određeni standard života ili kako bi mogao da ostane u svom domu i brine o deci ne uživa zaštitu Konvencije (videti Odluku Komisije u predmetu Andersson protiv Švedske predstavka br. 11776/85, odluka od 4 marta 1986). Slično, Konvencija ne garantuje pravo lica da poseduje vozačku dozvolu (videti predmet X protiv Nemačke, predstavka broj 7462/76 odluka Komisije od 7 marta 1977).