Ratione persone - Konvencija je prevashodno zamišljena kao međunarodni instrument koji štiti pojedinca od neopravdanog zahvata države ili akata koji se mogu pripisati državi. U tom smislu, ona se ne može smatrati odgovornom za sve nepravde koje su pojedincu nanele druge osobe. Ukoliko te je poznanik uvredio ili fizički napao odgovornosti države nema obzirom da akt kršenja tvojih prava nije izazvan od strane vlasti. Ipak, država može biti odgovorna ukoliko nije koristila svoja ovlašćenja, ili ih je, na primer, korisitila neefikasno, da kazni određeno protivpravno ponašanje. Takođe, ESLJP je prilikom tumačenja Konvencije našao da države imaju određene pozitivne obaveze da štiti pojedinca od ugrožavanja njihovih prava od strane drugih pojedinaca (videti, na primer, predmet Platforma doktori za život protiv Austrije, predstavka br. 10126/82, presuda od 21 juna 1988, stav 32). Konačno, pozitivne obaveze, iako postoji trend njihovog širenja, ipak treba posmatrati kao izuzetak a ne opšte pravilo.