Ratione temporis - se odnosi na vremensko ograničenje primene Konvencije. U tom smislu Konvencija obavezuje državu ugovornicu od trenutka ratifikacije te se ona ne može smatrati odgovornom za kršenja ljudskih prava koja su se dogodila pre tog trenutka, ma koliko masovna i velika ona bila. Na primer Konvencija je ratifikovna od strane Republike Srbije 2004 godine i na navodna kršenja njenih odredbi pojedinac se može pozivati samo ukoliko su se dogodila nakon navedenog datuma. Ipak, u slučaju dugog trajanja postupka ESLJP će uzeti u obzir i trajanje postupka pre 2004 godine iako je nadležna da odlučuje samo vremanskom periodu nakon 2004 godine.