Reforma policije


Od svog osnivanja, Centar značajnu pažnju pridaje radu policije. Objavili smo nekoliko knjiga namenjenih zaposlenima u policiji ili onima koji su za njen rad zainteresovani, i organizovali ne mali broj seminara i konferencija. U saradnji sa Beogradskim centrom za bezbednosnu politiku, Centrom za mir i razvoj demokratije, Centrom za evroatlantske studije i Misijom OEBS u Srbiji, od 2009. do 2013. godine učestvovali smo u istraživačkom projektu čiji je cilj bilo uključivanje organizacija civilnog društva u reformu policije. Zajedno sa Zaštitnikom građana, jedna smo od organizacija koja vrši funkciju Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture, nadzirući postupanje policije prema licima lišenim slobode.

Prioritetne oblasti:

- Kreiranje praktičnih politika

- Stručno usavršavanje zaposlenih

- Članstvo u Nacionalnom mehanizmu za prevenciju torture