Saopštenje povodom Svetskog dana izbeglica

18. jun 2020.

Povodom 20. juna Svetskog dan izbeglica Beogradski centar za ljudska prava skreće pažnju javnosti na ranjivost izbegličke populacije posebno u situaciji pandemije COVID-19 i napominje da državne institucije u Srbiji imaju obavezu pružanja zaštite svim izbeglicama, u skladu sa domaćim i međunarodnim propisima.

Prema podacima UNHCR-a 79.5 miliona ljudi je prinudno raseljeno širom sveta usled progona ili konflikata. Deca čine 40% ove populacije. Na žalost, dugotrajni konflikti i masovna kršenja ljudskih prava u svetu ukazuju da se ne mogu očekivati značajnija poboljšanja u skorijoj budućnosti. Tokom 2019. godine 12.937 osoba izrazilo je nameru da traži azil u Srbiji. Istovremeno, pravo na azil priznato je za svega 35 osoba. Pored toga u Srbiji još uvek nisu rešeni problemi izbeglica i interno raseljenih lica sa prostora bivše Jugoslavije.

Podsećamo da je tokom vanrednog stanja uzrokovanog pandemijom COVID-19 kretanje izbeglica i tražilaca azila bilo u potpunosti ograničeno na centre u kojima su se nalazili. Zato pozivamo nadležne institucije da i za vreme pandemije omoguće nesmetan pristup teritoriji i postupku azila u skladu sa preporukama UNHCR i OHCHR uz poštovanje svih zdravstvenih mera. Sistem azila u Srbiji još uvek se ne može okarakterisati kao efikasan imajući u vidu da se tražioci azila suočavaju sa dugim trajanjem postupka, ne sprovodi se postupak azila na aerodromu Nikola Tesla a stopa priznavanja azila je niska. Pored toga ozbiljan problem u integraciji predstavlja činjenica da izbeglice ne mogu da ostvare pravo na putnu ispravu i steknu državljanstvo Srbije.

Beogradski centar za ljudska prava nastojaće da svojim aktivnostima koje uključuju pružanja besplatne pravne pomoći tražiocima azila, strateško zastupanje pred domaćim i međunarodnim telima, podršku u integraciji i zagovaranje, poboljša položaj svih izbeglica koje se nalaze u Srbiji. Povodom Svetskog dana izbeglica Centar je pokrenuo online kampanju #stanimojedniuzdruge u cilju podizanja svesti građana o problemima izbeglica, kako bi solidarnošću i tolerancijom doprineli da sve ranjive grupe, uključujući i izbeglice, budu ravnopravni članovi društva i žive dostojanstveno.

Svetski dan izbeglica ustanovljen je Rezolucijom Generalne skupštine UN 2001. godine.