Seminar za pravnike: Pravila i procedure Evropskog suda za ljudska prava

9. januar 2005.

Donator: Organizacija za evropsku bezbednost i saranju (OEBS)

Trajanje projekta: mart 2005

Beogradski centar za ljudska prava je organizovao seminar o pravilima I procedutrama Evropskog suda za ljudska prava. Učesnici ovog seminara bili su advokati i pravnici zaposleni ili angažovani od strane nevladinih organizacija koje se bave zaštitom prava izbeglih i raseljenih lica. Oni zastupaju svoje klijente uglavnom pred sudovima u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini ili nekoj drugoj državi bivše Jugoslavije ali su neki postupci već u takvoj fazi da mogu biti podneti i Evropskom sudu za ljudska prava. Seminar je organizovan da bi se učesnici bliže upoznali s praksom Evropskog suda za ljudska prava i posebno pravilima postupka i Poslovnikom o radu ovog Suda. Budući da se većina postupaka vodi zbog povrede prav na imovinu jedan dan seminara predavanja su bila posvećena praksi Evropskog suda u primeni člna 1. Protokola 1. Evropske konvencije koji štiti pravo na imovinu.