Saradnja sa AIRE centrom iz Londona započela je 1999. godine i traje do danas. Na početku su se seminari za sudije održavali u Budimpešti jer u to vreme nije bilo lako obezbediti vize za predavače koji su dolazili iz drugih zemalja. Tek posle demokratskih promena u Srbiji oktobra 2000. godine vlasti su u tom pogledu postale tolerantnije i veoma brzo su vize za državljane zemalja EU bile ukinute. Od tada je Centar organizovao četiri seminara godišnje uz finansijsku podršku Saveta Evrope i Vesminster fondacije za demokratiju iz Ujedinjenog Kraljevstva. Od 2007. godine ovaj projekat dobija drugu dimemenziju i pored obrazovanja kao osnovnog cilja svakog seminara uvodi se praksa da se jedan dan posveti diskusiji i o važnijim problemima na koje nailaze sudije, tužioci, advokati, zaposleni u javnim službama i ministarstvima u primeni evropskih standarda i prakse Evropskog suda. Seminari se od 2007. godine održavaju uz podršku Saveta Evrope, Vesminster fondacije, Organicaije za evropsku bezbednost i saradnju, Fonda za otvoreno društvo i Ministarstva spoljnih poslova UK a kroz projekat Evropske integracije Srbije: sprovođenje prioriteta Evropskog partnerstva sa Srbijom na polju pravosudnih reformi.

Pregled seminara u organizaciji AIRE Centra, Saveta Europe i Beogradskog centra za ljudska prava uz podršku Vestminster fondacije za demokratiju

 

1999 – Budimpešta

 1. Evropska konvencija o ljudskim pravima i Savezna Republika Jugoslavija, 14 – 17. septembar, 25 učesnika

2000 – Budimpešta

 1. Evropska konvencija o ljudskim pravima i Savezna Republika Jugoslavija, februar, 24 učesnika
 2. Evropska konvencija o ljudskim pravima i osnovnim slobodama, 26 – 28. maj, 20 učesnika
 3. Zaštita ljudskih prava: odabrana pitanja iz Evropske konvencije o  ljudskim pravima, 1- 3. septembar, 24 učesnika

 

 2001 – Beograd

 1. Zaštita slobode i bezbednosti ličnosti i pravo na pravično suđenje u svetlu Evropske konvencije o ljudskim pravima, 9 – 11. mart, 31 učesnika
 2. Izbegličko pravo i sloboda kretanja, 8 – 10. jun, 37 učesnika
 3. Evropska konvencija o ljudskim pravima i postupci pred vojnim organima 7 – 9. septembar, 31 učesnika
 4. Evropska konvencija o ljudskim pravima i pretkrivični postupak 7 – 9. decembar, 33 učesnika

 

2002 – Beograd

 1. Krivični postupak i izvršenje kazni prema Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima, 22 – 24. februar, 31 učesnika
 2. Porodično pravo i Evropska konvencija o ljudskim pravima, 7 – 9. jun, 35 učesnika
 3. Sloboda izražavanja, pravo na privatnost i pravo na pravično suđenje prema Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima, 27 – 29. septembar, 33 učesnika
 4. Pravo na mirno uživanje imovine prema Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima 6 – 8. decembar, 44 učesnika

 

2003 – Beograd 

 1. Pravo na slobodu misli, savesti i veroispovesti i pravo na slobodu okupljanja i udruživanja prema Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima, 14 – 16. februar, 35 učesnika
 2. Međunarodni standardi zaštite izbeglica i pravo na državljanstvo, 9 – 11. maj, 33 učesnika
 3. Krivični postupak, organizovani kriminal i Evropska konvencija o ljudskim pravima, 10 – 12. oktobar, 38 učesnika
 4. Zaštita imovine i Evropska konvencija o ljudskim pravima, 5 – 7. decembar, 40 učesnika

 

2004 – Beograd 

 1. Krivični postupak i zabrana mučenja prema Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima, 20 – 22. februar, 41 učesnika
 2. Sloboda izražavanja, pravo na privatnost i pravično suđenje prema Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima, 23 – 25. april, 38 učesnika
 3. Građanski postupak prema Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima i alternativno rešavanje sporova, 1 – 3. oktobar, 32 učesnika
 4. Porodično pravo i Evropska konvencija o ljudskim pravima, 2 – 4. decembar, 35 učesnika

 

2005 – Beograd 

 1. Sloboda misli savesti i veroispovesti i sloboda okupljanja i udruživanja prema Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima, 10 – 12. februar, 34 učesnika
 2. Evropska konvencija o ljudskim pravima i novi zakon o parničnom postupku 14 – 16. april, 30 učesnika
 3. Sloboda izražavanja, pravo na privatnost i pravo na pravično suđenje prema Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima, 29 septembar – 1 oktobar, 36 učesnika
 4. Porodično pravo i Evropska konvencija o ljudskim pravima, 17 – 19. novembar, 39 učesnika

 

2006 – Beograd 

 1. Vrste obaveza države koje proizilaze iz prava na život (član 2) i zabrane mučenja (clan 3)gantovanih Evropskom konvencijom o ljudskim pravima, 24 – 25. februar, 36 učesnika
 2. Pravo na pravično suđenje s posebnim naglaskom na dužinu trajanja postupka prema Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima, 23 – 24. jun, 38 učesnika
 3. Sloboda misli, savesti i veroispovesti prema Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima, 6 – 7. oktobar, 37 učesnika
 4. Krivični postupak i Evopska konvencija o ljudskim pravima, 17 – 18. novembar, 42 učesnika

 

2007Beograd, u organizaciji AIRE Centra, misije OEBS, Fonda za otvoreno društvo i Beogradskog centra za ljudska prava a uz podršku Vesminster fondacije za demokratiju 

 1. Maloletničko pravosuđe – pregled evropskih standarda i domaćeg zakonodavstva i prakse, 9 – 10. mart, 32 učesnika
 2. Pravo na pravično suđenje prema Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima, 22 – 23. jun, 38 učesnika
 3. Sloboda izražavanja, pravo na privatnost i pravo na pravično suđenje prema Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima, 28 – 29. septembar, 37 učesnika
 4. Izvršenje odluka međunarodnih tela s posebnim naglaskom na izvršenje presuda Evropskog suda za ljudska prava, 16 – 17. novembar, 33 učesnika

 

2008 – Beograd

 1. Gubitak života i nezakonito postupanje „Obaveze države koje proizilaze iz Evropske konvencije o ljudskim pravima u vezi sprečavanja kršenja prava, sprovođenja istrage i procesuiranja“, 28 – 29. mart,23 učesnika
 2. Porodično pravo i Evropska konvencija o ljudskim pravima, 27- 28. jun, 30 učesnika
 3. Gubitak života i nezakonito postupanje „Obaveze države koje proizilaze iz Evropske konvencije o ljudskim pravima u vezi sprečavanja kršenja prava, sprovođenja istrage i procesuiranja“, 24 – 25. oktobar, 35 učesnika

 

2009 – Beograd

 1. Okrugli sto „Kako stići do efikasnog pravosuđa – Evropski standardi i domaća praksa“, 20 februar, 28 učesnika
 2. Okrugli sto – „Pristup pravdi: Delotvoran pravni lek u Srbiji“, 23 jun, 30 učesnika
 3. Okrugli sto – „Izvršenje sudskih odluka u oblasti porodičnog prava“, 15 oktobar, 37 učesnika
 4. Okrugli sto – „Sloboda okupljanja i načela zabrane diskriminacije: domaći standardi u odnosu na Evropsku konvenciju o ljudskim pravima“, 23 novembar, 29 učesnika

 

UKUPNO              1.304 učesnika