Sigurnost ljudi u regionu Zapadnog Balkana: uticaj međunarodnog terorizma i kriminalnih organizacija na mirovni proces u regionu (HUMSEC)

9. januar 2006.

Donator: Evropska komisija, Brisel

Trajanje projekta: maj 2006 – april 2009

Osnovna svrha projekta je da doprinese boljem razumevanju veze između međunarodnih terorističkih grupa i kriminalnih organizacija na Zapadnom Balkanu i njihov negativni uticaj na izgradnju mira u ovom regionu. Projekat je doprineo stvaranju mreže Evropskih istraživača koja ima za cilj: da mapira i integriše Evropske istraživačke kapacitete o uticaju međunarodnih terorističkih grupa i kriminalnih organizacija na mirovni proces u regionu Zapadnog Balkana, da razvije zajedničku metodologiju sakupljanja činjenica i statističkih podataka, da promoviše inter-disciplinarni naučni dijalog među ekspertima na polju terorizma, kriminologije, studija bezbednosti, mirovnih studija i ljudskih prava, da razmenjuje iskustva i različite predloge za pravne i institucionalne reforme i da koordiniše i objavljuje rezultate istraživanja u kontaktu sa mladim stručnjacima, predstavnicima građanskog društva i među kreatorima državne politike.Izveštaji i posebni nacionalni izveštaji koji su pripremljeni tokom projekta dostupni su naučnoj zajednici, kreatorima politike i široj javnosti kroz posebno kreiran web sajt HUMSEC.

Partneri na ovom projektu bili su: Evropski centar za trening i istraživanje u oblasti ljudskih prava – Forschungsverein, Austria; Univerzitet iz Tilburga, Holandija; Ludwig-Maximilian Universitet, Nemačka; Beogradski centar za ljudska prava – Srbija; Max Plank Institut za strano i međunarodno krivično pravo; Centar za ljudska prava Prištinskog Univerziteta, Međunarodni centar za krivično pravo Univerziteta iz Tuluza, Francuska; Danski institut za međunarodne studije; Podgorički Univerzitet – Centar za ljudska prava pri Pravnom fakultetu – Podgorica; Centar za ljudska prava Univerziteta u Sarajevu; Informativni centar za pitanje borbe protiv terorizma Charles Univerziteta u Pragu, Češka Republika; Pravni fakultet Univerziteta u Skadru “Luigj Gurakuqi”, Albania; Instituto Português de Relações Internacionais e Segurança, Portugal; Ljubljanski Univerzitet – Fakultet društvenih nauka, Slovenija; Istraživačko-obrazovni centar za ljudska prava i demokratsko građanstvo, Hrvatska; Kardifski Univerzitet, Ujedinjeno Kraljevstvo.

Tokom projekta su održane tri letnje akademije u kojima su učestvovali saradnici Beogradskog centra. Gospodin Dejan Anastasijević i profesor Vojin Dimitrijević takođe su učestvovali na akademijama kao predavači.

Beogradski centar za ljudska prava bio je u okviru projekta zadužen za organizaciju jedne godišnje međunarodne konferencije – “Treća konferencija o ljudskoj bezbednosti, terorizmu i kriminalnim organizacijama na zapadnom Balkanu: realnost, izazovi i odgovori: uticaj međunarodnog terorizma i kriminalnih organizacija na proces građenja mira u regionu Zapadnog Balkana” Konferencija je održana u Beogradu, od 2. do 4. oktobra 2008 godine.