Skočić 

U predmetu Skočić pred Odeljenjem za ratne zločine Višeg suda u Beogradu vodi se krivični postupak protiv optuženih Damira Bogdanovića, Zorana Stojanovića, Tomislava Gavrića, Đorđa Ševića, Zorana Alića, Zorana Đurđevića i Dragane Đekić kao pripadnika dobrovoljačke jedinice poznate pod nazivom „Simini četnici“, zbog ratnog zločina protiv civilnog stanovništva iz člana 142 stav 1 KZ SRJ, u saizvršilaštvu u vezi sa članom 22 KZ SRJ.[1]

Jedinstvenom optužnicom Tužilaštva za ratne zločine KTRZ 7/08 od 4.12.2012. godine[2], optuženi se terete da su u popodnevnim časovima 11. ili 12. jula 1992. godine u selu Skočić (opština Zvornik, BiH) kao pripadnici dobrovoljačke grupe Simini četnici, pod komandom optuženog Sime Bogdanovića bez ikakve vojne potrebe srušili džamiju, a potom otišli u deo sela gde je živelo 35 civila romske pripadnosti među kojima je bilo dece, žena i odraslih muškaraca, oduzeli im sve vredne stvari, zatim ih tukli rukama, nogama, kundacima pušaka i drugim predmetima, lišili života jednog muškarca, jednom broju muškaraca koji su bili bliži i dalji srodnici naredili da se svuku i vrše među sobom oralni seks; silovali više puta tri Romkinje, od kojih su dve bile maloletne, a zatim ih sve kamionom odvezli u susedno selo Malešić. Prema daljim optužnim navodima, nakon dolaska u Malešić, optuženi su izdvojili iz grupe tri Romkinje i u narednom periodu ih seksualno iskorišćavali i primoravali na ropski rad, a ostale odvezli do jame u mestu Hamzići, gde su života lišili 27 civila i njihiva tela bacili u jamu i pokušali da ubiju maloletnog oštećenog Ziju Ribića.

Viši sud doneo 22.02.2013. godine osuđujuću presudu i Damira Bogdanovića osudilo na kaznu zatvora u trajanju od 2 godine, Zorana Stojanovića na 20, Tomislava Gavrića na 10, Đorđa Ševića na 5, Zorana Alića na 10, Zorana Đurđevića na 20 i Draganu Đekić na 5 godina.

Apelacioni sud doneo je 14.05.2014. godine presudu kojom je ukinuo prvostepenu presudu  i predmet vratio na ponovno suđenje. Krivični postupak je obustavljen u odnosu na optuženog Zorana Stojanovića usled smrti optuženog.

Nakon ponovnog suđenja, Odeljenje za ratne zločine Višeg suda u Beogradu donelo je 16. juna 2015. godine presudu kojom je sve optužene oslobodilo optužbi. Presuda nije pravosnažna.
[1]          Optužnicom je osim navedenih optuženih bio obuhvaćen i Sima Bogdanović, ali je prema njemu obustavljen posupak jer je preminuo.