Smanjenje prenaseljenosti u zatvorima u Srbiji kroz monitoring, javno zagovaranje i razmenu najboljih praksi

1. јануара 2014.

Donator: Institut za otvoreno društvo

Trajanje: februar 2013 – januar 2015

Ovaj projekat predstavlja nastavak dugogodišnjih aktivnosti Beogradskog centra za ljudska prava usmerenih ka humanizaciji sistema izvršenja krivičnih sankcija i poboljšanju položaja lica lišenih slobode kroz primenu međunarodnih standarda i primera dobre prakse. Cilj ovog projekta bilo je usvajanje nove strategije za smanjenje prenaseljenosti u kaznenim ustanovama, za period od 2016. do 2020. godine, kojom će se problemu prenaseljenosti kaznenih ustanova u Srbiji pristupiti na najadekvatniji mogući način.

U toku ovog projekta Beogradski centar za ljudska prava pratio je implementaciju „Strategije za smanjenje preopterećenosti smeštajnih kapaciteta u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija u Republici Srbiji u periodu od 2010. do 2015. godine“, kao i akcionog plana koji predviđa niz različitih mera koje bi trebalo da doprinesu uspešnoj realizaciji Strategije. Tim Beogradskog centra za ljudska prava je izvršio analizu dosadašnjih rezultata sprovođenja Strategije, i kroz različite aktivnosti pružio podršku donosiocima odluka koje mogu doprineti njenom efikasnijem sprovođenju. Na osnovu analize sačinjena je publikacija „Smanjenje prenaseljenosti kazneno-popravnih ustanova u Srbiji – Efekti Strategije za smanjenje preopterećenosti smeštajnih kapaciteta u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija u Republici Srbiji u periodu od 2010. do 2015. godine“. Uz to, Beogradski centar za ljudska prava je zagovarao aktivniji pristup državnih organa sprovođenju mera predviđenih akcionim planom, poput: izmena i dopuna postojećeg krivičnog zakonodavstva, šire upotrebe alternativnih sankcija i mera koje su alternativa pritvoru, unapređivanja rada probacione službe, šire upotrebe instituta uslovne osude i prevremenog otpusta, povećanja smeštajnih kapaciteta kaznenih ustanova, kao i rekonstrukcije postojećih.

Beogradski centar za ljudska prava je tokom sprovođenja projekta sarađivao sa partnerskim nevladinim organizacijama koje imaju iskustva u vezi s funkcionisanjem sistema izvršenja krivičnih sankcija, Zaštitnikom građana, Nacionalnim mehanizmom za prevenciju torture i drugim nezavisnim institucijama. Sprovedene su i posete trima najvećim kazneno-popravnim ustanovama, u kojima je smešteno više od polovine ukupnog broja zatvorenika u Srbiji, kao i okrugli stolovi na kojima su očestvovali predstavnici ključnih aktera za sprovođenje Strategije: Uprave za izvršenje krivičnih sankcija u sklopu Ministarstva pravde i državne uprave, pravosudnih organa (sudova i tužilaštva) i Pravosudne akademije. Rezultate svog istraživanja Beogradski centar za ljudska prava je tokom trajanja projekta predstavljao kroz periodične izveštaje, konferencije za štampu i saopštenja za javnost, a izrađen je i priručnika sa primerima dobre prakse za smanjenje prenaseljenosti zatvora u Holandiji i Nemačkoj. Na kraju projekta, održana je međunarodna konferencija „Alternative zatvaranju – Put ka smanjenju prenaseljenosti kazneno-popravnih ustanova“ u cilju upoznavanja s dobrim praksama u ovoj oblasti i predstavljanja konačnih rezultata istraživanja Beogradskog centra, uz koje su priložene i preporuke za unapređivanje prakse državnih organa.