Srbija prekršila Evropsku konvenciju o ljudskim pravima u slučaju Mališe Jevtovića

3. decembar 2019.

Evropski sud za ljudska prava doneo je presudu u predmetu Jevtović protiv Srbije (predstavka broj 29896/14) u kojoj je utvrdio da su podnosiocu predstavke povređena prava zajemčena članom 3 Evropske konvencije, koji na apsolutan način zabranjuje mučenje, nečovečno ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje.

Evropski sud je utvrdio da je podnosilac predstavke zlostavljan od strane zaposlenih u  službi obezbeđenja i drugih zatvorenika u Okružnom zatvoru u Beogradu u dva navrata (2007. i 2009. godine), kao i da je u periodu od 22. do 24. decembra 2011. godine pretrpeo isti tretman od strane zaposlenih u Službi za obezbeđenje Kazneno-popravnog zavoda u Požarevcu. Pored pomenutih povreda, Evropski sud je oglasio Srbiju odgovornom jer nadležni pravosudni organi, a pre svega Osnovno javno tužilaštvo u Požarevcu i Osnovni sud u Požarevcu, nisu sproveli efikasnu i delotvornu istragu kako bi otkrili učinioce zlostavljanja i adekvatno ih kaznili. Na ovaj način, Srbija je povredila i procesni aspekt člana 3. Evropske konvencije o ljudskim pravima.

Beogradski centar za ljudska prava, koji je zastupao podnosioca predstavke u ovom slučaju, želi da skrene pažnju javnosti da je ova presuda samo još jedna u nizu odluka međunarodnih tela u kojima je Srbija pozvana na odgovornost jer je dozvolila da njeni građani budu zlostavljani od strane državnih službenika, kao i zbog toga što pravosudni organi nisu preduzeli adekvatne istražne mere koje bi dovele do otkrivanja i kažnjavanja učinilaca zlostavljanja. Ova presuda je još jedan dokaz da u Srbiji postoji sistemski problem nekažnjivosti državnih službenika za akte zlostavljanja, na šta je u prethodnih nekoliko godina ukazivano i od strane Evropskog komiteta za sprečavanje mučenja, Komiteta protiv mučenja i Specijalnog izvestioca za mučenje.

Beogradski centar za ljudska prava će nastaviti da pruža pravnu pomoć podnosiocu predstavke i pred Komitetom ministara Saveta Evrope sa ciljem da se kroz postupak izvršenja ove presude Evropskog suda predistražni postupak, koji se već šest godina vodi pred Osnovnim javnim tužilaštvom u Požarevcu, „pomeri s mesta“. Tužilaštvo u Požarevcu je u obavezi da, bez daljeg odlaganja, konačno utvrdi i krivično procesuira zaposlene u Službi za obezbeđenje Kazneno-popravnog zavoda u Požarevcu i pošalje jasnu poruku da pravosudni organi imaju nultu toleranciju na kršenje apsolutne zabrane mučenja, nečovečnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja.

Odluku Evropskog suda za ljudska prava u slučaju Jevtović protiv Srbije možete pročitati ovde.