Sudski i drugi troškovi - Sud može naložiti naknadu troškova koje je podnosilac predstavke pretrpeo vodeći postupke pred domaćim organima kao i u postupku pred ESLJP. Troškovi koji mogu biti nadoknađeni obuhvataju troškove advokata, sudske takse i slično kao i troškove eventualnog putovanja u Strazbur. Test koji sud primenjuje pri određivanju visine troškova jeste: Da li su troškovi stvarno nastali (ovo podrazumeva da ih je podnosilac predstavke platio ili da je dužan da ih isplati na osnovu zakonske ili ugovorne obaveze), da li su nužni (neophodno je da su nastali u cilju sprečavanja ili obezbeđivanja naknade zbog povrede Konvencije) i da li je njihov iznos razuman (ukoliko Sud nađe da je traženi iznos previsok dodeliće iznos koji smatra razumnim) videti na primer predmet Tolstoy Miloslavsky protiv Ujedinjenog Kraljevstva, predstavka br. 18139/91 presuda od 13 jula 1995 stav 77. Treba imati na umu da Sud neće razmatrati naknadu troškova u pogledu svih navodnih povreda navedenih u predstavci već samo povodom utvrđenih povreda Konvencije. Konačno Sud zahteva da mu podnosilac predstavke dostavi spisak troškova u kojem će navesti detalje svih izdataka uključujući broj radnih sati, tarifu po satu i obavljene poslove. Ipak, Sud nije vezan domaćim tarifama koje primenjuju advokati. Sa druge strane, lokalna ekonomska situacija se uzima u obzir. Ukoliko je podnosiocu predstavke u toku postupka dodeljena pravna pomoć taj iznos biće odbijen od konačnog iznosa troškova. Konačno treba imati na umu da Sud retko dodeljuje celokupan iznos koji podnosilac predstavke traži na ime naknade troškova. Dodeljeni iznosi će verovatno biti niski u predmetima koji se odnose na dužinu postupka ili se zasnivaju na nekom od vodećih slučajeva koji predstavlja utvrđenu praksu Suda. U slučaju samostalnog zastupanja Sud neće nadoknaditi troškove tarifirane po satu već samo one vezane za tehničku administraciju predmeta kao što su poštarina, fotokopiranje itd. (videti predmet Foley protiv Ujedinjenog Kraljevstva, predstavka br. 39197/98, presuda od 22 oktobar 2002 stav 51).