Svojina ili imovina - Koncept imovine u jurisprudenciji ESLJP ne oslanja se na tehničkopravni pojam svojine već pokriva širok spektar interesa koje imaju ekonomsku vrednost. U tom smislu ESLJP je nagalasio da pojam svojina ima autonomno značenje koje se ne svodi samo na posedovanje materijalnih dobara već uključuje i druga prava i interese koji predstavljaju imovinu (videti predmet GASUS DOSIER- UND FÖRDERTECHNIK GmbH protiv Holandije, predstavka br. 15375/89, presuda od 23 februara 1995, stav 53). ESLJP je takođe na stanovištu da pravo na neometano uživanje imovine pokriva samo postojeća imovinska prava te da ne garantuje pravo na sticanje imovine (videti predmet Marckx protiv Belgije predstavka br. 6833/74, presuda od 13 juna 1979, stav 50).