Svrha presuda ESLJP - Presude ESLJP zapravo služe ne samo rešavanju konkretnih predmeta već, opštije, da rasvetle, čuvaju i razvijaju pravila uvedena Konvencijom doprinoseći na taj način poštovanju obaveza koje su države preuzele prisutpajući Konvenciji (videti predmet Irska protiv Ujedinjenog Kraljevstva, predstavka br. 5310/71, presuda od 8 januara 1978, stav 154).