Transparentan rad pravosudnih organa – polazna tačka za rešenje problema prenaseljenosti kaznenih ustanova

5. decembar 2013.

transparentnostProjekat podržao: Institut za otvoreno društvo (OSI) kroz program „Promovisanje reforme pritvora u zemljama centralno-istočne Evrope i bivšeg Sovjetskog Saveza – uvođenje dobrih praksi“ kojim rukovodi Mađarski helsinški odbor (HHC)

Trajanje projekta: jun – decembar 2013

Cilj projekta je da se kroz promenu prakse pravosudnih organa poboljša položaj lica protiv kojih se vodi krivični postupak i to putem popularizacije upotreba mera alternativnim pritvoru, podsticanja transparentnosti rada sudova i tužilaštva kroz uspostavljanje evidencije o upotrebi mera alternativnim pritvoru, kao i putem podizanja svesti javnosti o posledicama prekomernih izricanja mera zatvaranja. Pored toga, projekat ima za cilj da poveća doprinos organizacija civilnog društva efikasnom sprovođenju Strategije za smanjenje prenaseljenosti smeštajnih kapaciteta u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija u periodu od 2010-2015 godine.
Prikupljanje podataka koji se odnose na neosnovani pritvor realizovaće se kroz jednoobrazne zahteve za pristup informacijama od javnog značaja i na osnovu informacija dobijenih na sastancima putem intervjua sa predstavnicima relevantnih subjekata za ovu oblast (predstavnicima Ministarstva pravde, Republičkog javnog pravobranilištva, osnovnih i viših sudova), a koji mogu imati značajan doprinos prilikom formulisanja zaključaka u ovom istraživanju.
    Za sprovođenje navedenih aktivnosti Beogradski centar za ljudska prava dobio je podršku institucije Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.
    Tokom trajanja projekta, saradnici Beogradskog centra za ljudska prava obišli su osnovne i više sudove u Beogradu, Pančevu, Novom Sadu, Subotici, Kragujevcu, Kraljevu, Nišu i Vranju. Održani su i sastanci sa predstavnicima Ministarstva pravde i državne uprave i Republičkog javnog pravobranilaštva. Pored poseta i sastanaka, tim istraživača Beogradskog centra za ljudska prava je putem zahteva za pristup informacijama od javnog značaja pokušao da dođe do podataka koji se odnose na praksu pritvaranja, način vođenja evidencija o pritvoru, načinu na koji sudovi sprovode nadzor nad izvršavanjem mere pritvora. Podaci dobijeni tokom istraživanja su publikovani.
Saradnici Centra organizovali su 16. decembra 2013. godine stručnu raspravu Promovisanje reforme pritvora u Republici Srbiji – praksa i preporuke za unapređenje postojećeg stanja. Ova stručna rasprava bila je prilika za javnu debatu o postojećoj praksi, finansijskim posledicama pritvaranja i socijalno-ekonomskom aspektu ove mere po pritvorenike, njihove porodice i celokupno društvo. Učešće su uzeli Rodoljub Šabić, Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Radmila Dragičević Dičić, sudija Vrhovnog kasacionog suda, Ivan Janković, advokat, bivši član CPT, Miloš Janković, zamenik Zaštitnika građana za lica lišena slobode, kao i predstavnici osnovnih i viših sudova, zaposleni u ustanovama za izvršenje krivičnih sankcija i predstavnici nevladinih organizacija.  

BCLJP_01

Fotografije sa održane stručne rasprave, Medija centar Beograd

Tokom sprovođenja projekta prirpemljen je kratak film edukativno-informativnog karaktera. Film možete pogledati ovde: