Trgovina romskim ženama i decom u Srbiji

15. februar 2002.

Donator: Katolička služba pomoći/Catholic Relief Service (CRS) i Agencija za međunarodni razvoj SAD/United States Agency for International Development (USAID)
Trajanje projekta: oktobar 2002 – maj 2003

Ovaj istraživački projekat omogućio je saradnicima Beogradskog centra za ljudska prava da obave sveobuhvatno istraživanje i izrade studiju o trgovini romskom deco mi ženama u Srbiji.

Studija je imala tri cilja:

  1. da identifikuje faktore rizika i moguće mehanizme zaštite protiv trgovine ljudskim bićima;
  2. da identifikuje nedostatke u postojećem sistemu zaštite od trgovine ljudskim bićima koja se odnosi na romsku populaciju;
  3. da predloži rešenja koja bi mogla da pomognu da se izvršenje ovih krivičnih dela zaustavi.

Trgovina ljudima bila je anlizirana u nekoliko oblasti:

  1. društveno ekonomske okolnosti, politčki i pravni aspekt;
  2. postojeći fondovi, policija i programi borbe protiv trgovine ljudskim bićima
  3. obaveštenost šire društvene zajednice o pojavama trgovine ljudskim bićima i pravima žena i dece.

Cilj istraživanja bio je da ponudi državnim organima nepristrasan i objektivan prikaz situacije u ovoj oblasti, ukaže na nedostatke koji su uslčovljeni različitim faktorima i pomogne da se mnogo više potencijala i energije uloži u prevenciju kako bi se pojave trgovine ljudskim bićima iskorenile i bile adekvatno kažnjene.

Analiza je sprovedena tako što je istraženo koliko su građani u Srbiji obavešteni o pojavama trgovine ljudskim bićima, kakva je situacija romske populacije kao možda najugroženije grupe i kako država i društvo reaguju na pojavu trgovine ljudima kao i kakvi su programi koje institucije države preduzimaju u oblasti sankcionisanja i prevencije. Obavljen je veliki broj intervjua sa predstavnicima državnih institucija i zastpnicima romske poulacije. Istraživački tim je koristio i podatke iz inostranstva kao i materijale Interpola.