U društvu u kojem postoji vladavina prava nijedan građanin ne sme biti lišen ljudskog dostojanstva

2. decembar 2019.

Beogradski centar za ljudska prava je pripremio i organizovao podnošenje zajedničke inicijative predstavnika stručne javnosti da Ustavni sud ispita ustavnost i saglasnost sa potvrđenim međunarodnim ugovorima odredaba Krivičnog zakonika i Zakona o posebnim merama za sprečavanje krivičnih dela protiv polne slobode prema maloletnim licima kojima se zabranjuje uslovni otpust osuđenih za krivična dela kažnjiva kaznom doživotnog zatvora.

U inicijativi koja je danas podneta Ustavnom sudu navedeno je da zabrana uslovnog otpuštanja osuđenih za navedena krivična dela čini kaznu doživotnog zatvora nesmanjivom na penološkim osnovama, s obzirom da u pravnom poretku Srbije ne postoji nijedan drugi delotvoran pravni mehanizam za preispitivanje te kazne na penološkim osnovama. Po oceni podnosilaca inicijative, kazna doživotnog zatvora na ovaj način postaje nespojiva sa ljudskim dostojanstvom, nečovečna i ponižavajuća.

Ustavnom sudu je inicijativom predloženo da pokrene postupak za ocenu ustavnosti i saglasnosti sa potvrđenim međunarodnim ugovorima člana 46. stava 5. Krivičnog zakonika i člana 5. stava 2. Zakona o posebnim merama za sprečavanje krivičnih dela protiv polne slobode prema maloletnim licima, i to sa članovima 23. i 25. Ustava Republike Srbije, članovima 7. i 10. Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima i članom 3. Evropske konvencije o ljudskim pravima. Takođe je predloženo da Ustavni sud obustavi izvršenje pojedinačnih akata koji bi bili doneti na osnovu osporenih zakonskih odredaba.

Beogradski centar za ljudska prava očekuje da će Ustavni sud neodložno pristupiti razmatranju ove inicijative u cilju zaštite ljudskih prava koje garantuju Ustav i potvrđeni međunarodni ugovori.

Inicijativu su potpisali:

 • Beogradski centar za ljudska prava,
 • Srbija protiv smrtne kazne, mučenja i drugih nečovečnih i ponižavajućih kazni i postupaka,
 • A11 – Inicijativa za ekonomska i socijalna prava,
 • Centar za prava deteta,
 • Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM,
 • Međunarodna mreža pomoći – IAN,
 • Društvo sudija Srbije,
 • Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije,
 • Centar za pravosudna istraživanja – CEPRIS,
 • Građanske inicijative,
 • Udruženje građana za borbu protiv trgovine ljudima ATINA,
 • FemPlatz,
 • dr Ivan Janković, advokat u penziji i nekadašnji član Evropskog komiteta za sprečavanje mučenja i nečovečnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja,
 • dr Đorđe Alempijević, profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i član Evropskog komiteta za sprečavanje mučenja i nečovečnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja,
 • Miloš Janković, advokat, nekadašnji član Potkomiteta protiv mučenja i zamenik Zaštitnika građana,
 • dr Nevena Vučković Šahović, profesorka Pravnog fakulteta Univerziteta Union u penziji i nekadašnja članica Komiteta za prava deteta,
 • dr Vesna Petrović, profesorka Pravnog fakulteta Univerziteta Union u penziji,
 • dr Violeta Beširević, profesorka Pravnog fakulteta Univerziteta Union,
 • dr Jasminka Hasanbegović, profesorka Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu,
 • dr Miodrag Jovanović, profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu,
 • dr Tatjana Papić, profesorka Pravnog fakulteta Univerziteta Union,
 • dr Slađana Jovanović, profesorka Pravnog fakulteta Univerziteta Union,
 • dr Jelena Jerinić, profesorka Pravnog fakulteta Univerziteta Union,
 • dr Zoran Ilić, profesor Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju,
 • dr Miloš Hrnjaz, profesor Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu,
 • dr Dejan Pavlović, profesor Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu,
 • Vida Petrović Škero, predsednica Vrhovnog suda Srbije u penziji,
 • Viktor Juhas Đurić, advokat iz Subotice,
 • Borivoje Borović, advokat iz Beograda,
 • Sead Spahović, advokat iz Beograda,
 • Ahmed M. Delimeđac, advokat iz Beograda,
 • Nenad Tasić, advokat iz Beograda,
 • Ilija Vešović, advokat iz Beograda,
 • Ana Trkulja, advokatica iz Beograda,
 • dr Katarina Golubović, advokatica iz Beograda,
 • Natalija Šolić, advokatica iz Beograda,
 • Kristina Todorović, advokatica iz Beograda,
 • Milena Vasić, advokatica iz Beograda,
 • Ana Pontreli, advokatica iz Beograda,
 • Irina Borović Munjić, advokatica iz Beograda.

 

Tekst inicijative možete pročitati ovde.