Udžbenik – Ljudska prava

15. februar 1996.

Donator: Švedska agencija za razvoj i saradnju/Swedish International Agency for Development Cooperation (Sida)
Trajanje projekta: april 1996 – maj 1997

Cilj Beogradskog centra za ljudska prava je bio da napiše i izda udžbenik o ljudskim pravima na srpskom jeziku. U vreme kada je udžbenik pisan nije bilo nijednog takve vrste na srpskom jeziku tako da je odmah po izdavanju ova knjiga korišćena kao udžbeniuk na Pravnom fakzltetu Univerziteta u Beogradu na opcionom predmetu na katedri za međunarodno pravo, na Pravnom fakultetu Univerziteta u Podgorici, ali takođe i na ostalim edukativnim treninzima i kursevima. Ovaj udžbenik pored studenata fakulteta koriste i polaznici kurseva i seminara iz obalsti zaštite ljudskih prava, novinari, pripadnici pravne profesije, advokati, ali i šira populacija. Udžbenik je prilagođen nivou obrazovanja u pogledu ljudskih prava u Jugoslaviji i uslovima pod kojima se ona uživaju, kao i tradiciji i istorijskom nasleđu.

Knjiga je objavljena pod naslovom Ljudska prava — udžbenik . Glavni autori ove knjige su Vojin Dimitrijević i Milan Paunović u saradnji sa Vladimirom Đerićem.

Osnovna struktura knjige je sledeća: Šta su ljudska prava?, Razvoj ideje ljudskih prava, Izvori međunarodnog prava o ljudskim pravima, Izvori o ljudskim pravima u unutrašnjem pravu, Ostvarivanje (implementacija) normi o ljudskim pravima, Ljudska prava i međunarodne organizacije, Nadzor nad poštovanjem ljudskih prava, Osnovna ljudska prava i slobode, Klasifikacija ljudskih prava, Opšti uslovi pod kojima se uživaju ljudska prava, Ograničenja ljudskih prava, Pravo na život i fizički integritet, Pravo na status, Pravo na (fizičku) slobodu, Pravo na pravnu sigiurnost i pravedno postupanje, Pravo na lično dostojanstvo, Pravo na imovinu, Sloboda duha, Sloboda komuniciranja s drugima, Pravo na učešće u upravljanju zajednicom, Ekonomska i socijalna prava, Kulturna prava, Prava grupa (kolektivna prava), Manjine, Prava solidarnosti, Dužnosti, Izabrana bibliografija, Zbornici dokumenata o ljudskim pravima, Izabrana opšta literatura o ljdskim pravima, Registar pojmova.