UMESTO DA ŠTITI UZBUNJIVAČE – DRŽAVA IH ZASTRAŠUJE

22. oktobar 2019.

bg cent 1

Pomno prateći dešavanja u slučaju Krušik, Beogradski centar za ljudska prava želi da najpre skrene pažnju javnosti, a naročito nadležnih organa Republike Srbije, na važeće standarde ljudskih prava u oblasti slobode izražavanja koji – prema Ustavu Srbije – predstavljaju obavezan izvor za tumačenje odredaba o ljudskim pravima. 

Evropski sud za ljudska prava je u svojoj praksi istakao neophodnost posebne zaštite uzbunjivača. Kako bi uživalo zaštitu člana 10 Evropske konvencije o ljudskim pravima, objavljivanje poverljivih informacija javnosti treba da ispuni nekoliko uslova: da nema drugih (diskretnijih) mehanizama za uzbunjivanje ili da su ti mehanizmi neefikasni, da je u meri u kojoj to dozvoljavaju okolnosti slučaja uzbunjivač proverio da li su informacije koje objavljuje pouzdane i tačne (verodostojne), da postoji javni interes da se informacija sazna bez obzira na to da li postoji pravna obaveza čuvanja tajne, da interes javnosti da zna nadmašuje štetu koja može nastati zbog njenog objavljivanja, kao i da uzbunjivač postupa u dobroj veri. 

Novinari i uzbunjivači imaju važnu i osetljivu ulogu u demokratskom društvu u osnaživanju transparentnosti i odgovornosti. Država je dužna da stvara ambijent koji podstiče prijavljivanje ili objavljivanje informacija u javnom interesu, a uzbunjivači treba da se osećaju zaštićenim i slobodnim da govore. Nedavni slučajevi o kojima je javnost Srbije obaveštavana, u kojima su iznošeni podaci o štetnim radnjama preduzetim prema licima koja su ukazivala na kršenja propisa u Ministarstvu unutrašnjih poslova i Ministarstvu odbrane, govore o nezaštićenosti uzbunjivača u našem društvu. S druge strane, dužnost države da suzbija korupciju ni na jedan način ne može biti dovedena u vezu sa težnjama pretočenim u nacrte propisa da državna preduzeća – društva kapitala budu izuzeta iz kruga obveznika Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja. 

Beogradski centar za ljudska prava poziva nadležne organe da neodložno pristupe usklađivanju odredaba člana 20. Zakona o zaštiti uzbunjivača – koje onemoćavaju zaštitu uzbunjivača koji javnosti iznese informaciju o kršenju propisa koja je određena kao tajna – sa gore navedenim standardima ljudskih prava. 

Centar najoštrije osuđuje pritiske na nadležni sud i tužilaštvo koji potiču od neprimerenih i štetnih izjava pojedinih nosilaca političkih funkcija u slučaju Krušik, koji su dužni da štite javni interes umesto da o nečijoj krivici presuđuju bez i pre suda. 

Centar takođe očekuje da nadležno javno tužilaštvo temeljno ispita istinitost objavljenih informacija u slučaju Krušik, da o tome na pogodan način obavesti javnost Srbije i preduzme radnje na koje je ovlašćeno.