Umrežavanje i građenje kapaciteta za efektivniju migracionu politiku u Srbiji – ka daljem napretku

13. decembar 2013.

Donator: Ambasada Kraljevine Norveške u Beogradu

Trajanje: April 2013 – Septembar 2014

U cilju unapređenja i daljeg razvoja rezultata prethodnog projektnog ciklusa, u okviru ovog projekta će se raditi na izradi konkretnih-praktičnih segmenata politike za najurgentnije probleme u oblasti azila i readmisije u Srbiji. Projekat sprovode tri partnerske organizacije: Grupa 484, Beogradski centar za ljudska prava i Beogradski centar za bezbednosnu politiku. Od 2010. godine u Srbiji je primećen veliki porast tražilaca azila. Smeštajni kapaciteti i sposobnost institucija da obezbede efikasan postupak azila nisu zadovoljavajući a akteri u postupku azila jasno ukazuju na mnoge nedostatke Zakona o azilu, te s toga postoji hitna potreba za izmenama i dopunama Zakona. Sa druge strane, Srbija se još uvek suočava sa izazovom reintegracije svojih državljana koji su vraćeni iz zemalja članica EU usled toga što su njihovi zahtevi za azil odbijeni kao neosnovani. Ovaj problem je naročito postao ozbiljan od 2009. godine, kada je ukinut vizni režim prema Srbiji. U 2010. i 2011. godini je značajno porastao broj neosnovanih zahteva za azil srpskih državljana u zemljama članicama EU. Kako bi se izbeglo ponovno uvođenje viznog režima prema Srbiji, Vlada Republike Srbije je uvela nekoliko administrativnih mera. Ipak, u 2012. godini je došlo do velikog porasta broja srpskih državljana koji traže azil u EU, što jasno pokazuje da pravo rešenje za ovaj problem može biti jedino adekvatna socijalna intervencija koja će poboljšati uslove života ovih lica.

Projekat promoviše efikasno upravljanje migracijama kroz veći angažman organizacija civilnog društva i kroz njihove aktivnosti na lokalnom nivou. Petnaest organizacija civilnog društva formira dve tematske grupe, za azil i za readmisiju, koje su osnovane još tokom prve projektne godine. Te organizacije će u okviru projekta imati priliku da dalje unaprede svoje iskustvo kroz istraživanje, monitoring aktivnosti i definisanje politike u oblasti azila i readmisije.

Aktivnosti tematske grupe za azil se sastoje iz tri programa: 1) unapređenje zakonodavnog okvira 2) uključivanje lokalnih organizacija civilnog društva 3) podsticanje javnih rasprava o prihvatu migranata i o toleranciji. Tematska grupa za readmisiju će se baviti problemima novih tražilaca azila iz Srbije i pitanjem održivog društvenog odgovora kroz nove mere politike zapošljavanja, uključujući mogućnost obavljanja sezonskog rada u pojedinim zemljama članicama EU.

Najmanje 25 organizacija civilnog društva će proći kroz osnovni trening o azilu i migracijama i imaće priliku da sprovede male istraživačke aktivnosti na lokalnom nivou. Organizacije civilnog društva, centralna i lokalna vlast će učestvovati na javnim raspravama, konsultacijama i diskusijama na kojima će se, kroz aktivnosti tematskih grupa, čuti i glas tražilaca azila, migranata bez dokumenata i drugih ranjivih grupa migranata.