Umrežavanje i građenje kapaciteta za efektivniju migracionu politiku u Srbiji – treća godina

17. mart 2015.

Donator: Ambasada Kraljevine Norveške u Beogradu

Trajanje: Decembar 2014 – Decembar 2015

Beogradski centar za ljudska prava i Beogradski centar za bezbednosnu politiku bili su partneri Grupi 484, nosiocu ovog projekta, čiji je cilj bio da obezbedi praktična rešenja za goruća pitanja iz oblasti politike azila i migracija. Prvenstvena pažnja pridavana je zagovaranju kod narodnih poslanika kako bi se postigla saglasnost oko neophodnih zakonodavnih promena, zasnovanih na nacrtu Zakona o azilu koji su 2014. godine predložile organizacije civilnog društva. U okviru projekta organizovana su tri sastanka stručnjaka na kojima se razgovaralo o temama od značaja za izmene Zakona o azilu. Kao sredstvo zagovaranja neophodnih promena iskorišćen je Nacionalni Akcioni plan za Poglavlje 24, a članovi zagovaračke grupe su, uz pomoć međunarodnih stručnjaka, razvili metodologiju i pokazatelje za merenje postignutog napretka. Za potrebe lokalnih institucija, uključujući i organizacije civilnog društva, odštampan je praktični priručnik sa svim koracima i radnjama koje se moraju preduzimati prema migrantima i licima koja traže azil. Priručnik je predstavljen u pet gradova. Pored toga, u mestima sa najvećim brojem tražioca azila, kroz različite društvene događaje građanima je predstavljena kultura i način života u zemljama iz kojih tražioci azila i migranti najčešće dolaze.