Utvrđeni indikatori za praćenje primene preporuka ugovornih tela UN za ljudska prava

22. јануара 2020.

Platforma logoPlatforma organizacija za saradnju sa mehanizmima Ujedinjenih nacija za ljudska prava (Platforma) izradila je indikatore za praćenje primene preporuka koje su Republici Srbiji uputila ugovorna tela UN za ljudska prava. Odabarano je 55 preporuka iz sledećih oblasti ljudskih prava: građanska i politička prava, ekonomska i socijalna prava, prava deteta, rodna ravnopravnost, prava osoba sa invaliditetom, prava LGBTI osoba, zabrana torture, prava izbeglica, migranta i tražilaca azila. Organizacije članice Platforme će upravo kroz utvrđene indikatore pratiti koliko Srbija uspešno primenjuje dostavljene preporuke. Cilj je da se kroz indikatore na efikasan i precizan način prati implementacija preporuka i zato ih je Platforma dostavila Kancelariji za ljudska i manjiska prava kao i vladinom Savetu za praćenje primene preporuka UN mehanizama za ljudska prava u čijoj je primarnoj nadležnosti upravo praćenje primene odabranih preporuka. Republika Srbija je ratifikovala osam od devet međunarodnih ugovora za zaštitu ljudskih prava koji su nastali pod okriljem UN, i samim tim je u obavezi da unapređuje stanje ljudskih prava u skladu sa potpisanim konvencijama i preporukama tela nadležnih za ocenu primene odredaba konvencije. 

Imajući u vidu probleme u ostavrivanju ljudskih prava kao i stavove građana Srbije da su njihova prava u velikoj meri ugrožena, od izuzetnog je značaja da Republika Srbiija iskoristi dobijene preporuke ne samo kako bi odgovorila međunarodnim obavezama koje je prihvatila, već i kao odličan alat koji će joj pomoći u stvaranju društva zasnovanog na idejama ljudskih prava i vladavine prava.  

Beogradski centar za ljudska prava jedan je od osnivača Platforme i kordinira njen rad.