Vladavina prava i ljudska prava


Beogradski centar za ljudska prava od svog osnivanja teži da se na sveobuhvatan način bavi unapređenjem, promocijom i zaštitom ljudskih prava. Program Vladavina prava i ljudska prava u velikoj meri oslikava upravo ciljeve Centra kao organizacije.

Vladavina prava, kao jedan od najbitnijih preduslova za ostvarivanje ideje ljudskih prava, predstavlja osnovni princip na kojem počivaju moderne demokratske države. Kao organizacija čiji je cilj unapređenje i zaštita ljudskih prava, Centar je svoj rad od osnivanja zasnivao na borbi za podređenost vlasti ustavu i zakonu, jednakost svih pred zakonom, podeli vlasti i jačanju nezavisnosti sudske vlasti.

Osnovne aktivnosti programa su:
– Monitoring i izveštavanje o stanju ljudskih prava u Srbiji
– Unapređenje znanja u oblasti ljudskih prava
– Podizanje svesti šire javnosti o ljudskim pravima i vidovima zaštite ljudskih prava
– Unapređenje zakonodavstva i prakse ljudskih prava
– Sprovođenje istraživanja, izrada analiza, studija i predloga javnih politika u oblasti ljudskih prava.

Beogradski centar za ljudska prava uvek je veliku pažnju posvećivao razvoju teorije ljudskih prava i praćenju međunarodnih standarda u oblasti ljudskih prava. Beogradski centar je prva nevladina organizacija iz naše zemlje koja je proizvela i predstavila alternativne izveštaje nadzornim telima Ujedinjenih nacija: Komitetu za ekonomska, socijalna i kulturna prava (1998. godine o stanju ekonomskih i socijalnih prava i 1999. godine o kulturnim pravima) koji su prethodili inicijalnom izveštaju Državne zajednice Srbija i Crna Gora. Kao osnivači i koordinatori Platforme organizacija za saradnju sa mehanizmima UN za ljudska prava, nastavili smo da sprovodimo aktivnosti koje imaju za
cilj da se obezbedi ujedinjen i standardizovan pristup aktivnostima tematskog, pravovremenog i kvalitetnog izveštavanja u odnosu na mehanizme UN za ljudska prava.

Centar aktivno učestvuje u radu Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji. Imajući u vidu da se program Vladavina prava i ljudska prava  na sveobuhvatan način bavi ljudskim pravima, članovi tima aktivno učestuju u Radnoj grupi NKEU za poglavlje 23 u delu koji se odnosi na pravosuđe i osnovna prava.

Značajan segment rada Programa je obrazovanje u oblasti ljudskih prava i vladavine prava. Članovi tima organizovali su i sproveli veliku broj obuka, radionica i treninga. Posebno ističemo škole ljudskih prava za mlade, koje su organizovane u više od 15 gradova Srbije i koje je pohađalo preko 200 mladih.