Vox populi – Oceni svoja prava

30. oktobar 2012.

Trajanje: maj 2012 – septembar 2012

Donator: UNDP

Akcija UNDP-a, Beogradskog centra za ljudska prava i medijske kuće B92 „Oceni svoja prava“, imala je za cilj da uključi građane u proces ocenjivanja sprovođenja preporuka koje su Republici Srbiji upućene pred Savetom za ljudska prava 2008. godine u sklopu prvog kruga Univerzalnog periodičnog pregleda.

Upitnik je objavljen na internet sajtu medijske kuće B92, koji je jedan od najposećenijih informativnih portala u zemlji. Na 18 pitanja, koliko upitnik sadrži, od 9. juna do 15. septembra ostavljeno je preko 3000 odgovora. Broj ostavljenih odgovora, kao i njihova sadržina, pokazali su veliku zainteresovanost građana za odnos koji država ima prema pojedincu; odnos države prema ugroženim grupama; kao i za opšte stanje u kome se trenutno nalazi naše društvo. Pored generalne ocene, za svako pitanje mogu se pronaći i odgovori koji su zasnovani na ličnom iskustvu.

Reforme, koje je Srbija na osnovu preporuka imala obavezu da sprovede u određenim oblastima ljudskih prava, mogu se oceniti kao neuspešne, s obzirom na veliki broj negativnih odgovora. Iz odgovora koji su dati moglo bi se zaključiti da je mišljenje većine građana u Srbiji da je stav države prema ljudskim pravima negativan i da mora mnogo da se radi na unapređivanju ljudskih prava i implementaciji onih zakona kojima se ljudska prava štite, jačanju institucija koje treba da omoguće da se ona zaista poštuju i organizovanju kampanja kojima bi se jačala svest građana o prvima koja im pripadaju. Ne može se sa preciznošću utvrditi u kojoj meri opšti stav koji su iskazali građani odgovarajući na pitanja, predstavlja i opšti stav građana Srbije, ali činjenica da je upitnik bio dostupan/vidljiv velikom broju ljudi svakako ide u prilog njegovoj reprezentativnosti.

Svi odgovori mogu se pročitati na