Zakon i osobine zakona - Da bi neko mešanje u prava garantovana Konvencijom ispunila uslov da budu propisana zakonom nije dovoljno da država samo formalno usvoji zakon sa ograničenjima već sam taj zakon mora ispunjavati određene kvalitativne standarde. Naime zakon mora biti predvidljiv, odnosno dovoljno precizan da pruži građanima mogućnost da reguliše svoje ponašanje u skladu sa njim. Dakle pojedinac mora biti u stanju da predvidi posledice određenog ponašanja, ukoliko je neophodno uz pomoć odgovarajučeg pravnog saveta, do stepena koji je razuman u konkretnim okolnostima. (predmet Rekvenyi protiv Mađarske, predstavka broj. 25390/94 presuda od 20 maja 1999, para 34)