Zaštita i promocija ljudskih prava u Srbiji

14. децембра 2021.

Donator: Ministarstvo spoljnih poslova Savezne Republike Nemačke preko ambasade SR Nemačke u Beogradu i kancelarija Visokog komesara Ujedinjenih nacija za izbeglice
Trajanje projekta: novembar 2021 – februar 2022.

Opšti cilj projekta je unapređenje i promocija ljudskih prava u Srbiji kroz praćenje i izveštavanje o stanju ljudskih prava i izgradnju kapaciteta stručnjaka i branitelja za ljudska prava. Ovaj projekat odgovora na trajnu i sve veću potrebu i zahtev za poboljšanjem stanja ljudskih prava u Srbiji i to osposobljavanjem mladih stručnjaka da se uključe u pomaganje tranzicije Srbije u demokratsko društvo zasnovano na vladavini prava, ljudskim pravima i evropskim vrednostima.

Ključne aktivnosti na projektu podrazumevaju organizaciju Škole ljudskih prava „Vojin Dimitrijević“, kao i kreiranje godišnjeg izveštaja o stanju ljudskih prava u Srbiji za 2021. godinu. Škola ljudskih prava predstavlja intenzivan kurs o pojmu ljudskih prava, ograničenjima i derogaciji prava, zabrani diskriminacije, pravu na život, pravu na slobodu i bezbednost ličnosti, pravu na pravično suđenje, zabrani mučenja, slobodi izražavanja, ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima, pravima manjina i drugim ljudskim pravima. Kroz korišćenje različitih metoda kao što su predavanja, radionice, studije slučaja i panel diskusije, polaznici Škole imaju priliku da čuju i nauče o teorijskim aspektima pojedinačnih prava, načinima zaštite prava i drugim društveno aktuelnim temama. Predavanja se održavaju uz učešće profesora, sudija, advokata, predstavnika međunarodnih organizacija i aktivista iz organizacija civilnog društva.

Godišnji izveštaji, koji izlaze na srpskom i engleskom jeziku, sadrže poređenje domaćih zakona i drugih propisa s međunarodnim normama koje obavezuju Srbiju, i ocenu njihove primene u praksi. Saradnici Centra redovno prate medije, izveštaje domaćih i međunarodnih nevladinih organizacija i međuvladinih organizacija, zakone, strategije i akcione planove. Izveštaj svake godine ukazuje na šire probleme, koji uslovljavaju odnos prema pitanjima ljudskih prava. Ti problemi i teme se iz godine u godinu menjaju, a Centar uvek ističe i analizira one koje su u toj godini bili najvažniji.