Zaštita izbeglica u Istočnoj Srbiji

5. јануара 2018.

Donator: Međunarodni komitet spasa

Trajanje: mart 2017 – maj 2018

Cilj projekta je da se obezbedi konzistentno praćenje položaja izbeglica, koje borave u prihvatnim centrima u Dimitrovgradu, Pirotu, Divljani i Bosilegradu.

Beogradski centar za ljudska prava će u okviru ovog projekta u prihvatnim centrima u Istočnoj Srbiji pružati informacije i pravne savete izbeglicama i migrantima o postupku azila i njihovim pravima, deliti humanitarnu pomoć najugroženijim grupama izbeglica, ojačavati mehanizam upućivanja izbeglica na usluge koje su im potrebne i doprinositi povećanju sposobnosti lokalnih organizacija da odgovore na izazove izbegličke krize. Jedna od bitnih karakteristika projekta je razvijanje međunarodne saradnje sa Mađarskim helsinškim odborom, kroz razmenu informacija i zajedničko zagovaranje pred međunarodnim i nacionalnim telima u cilju unapređenja položaja izbeglica.